Ny sökning
KE0074

Skogsekosystemets och biomassans kemi I

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för KE0074

Läsåret 2022/2023

Skogsekosystemets och biomassans kemi I (KE0074-30086)

2023-02-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Kursplan

KE0074 Skogsekosystemets och biomassans kemi I, 7,5 Hp

Forest ecosystem and biomass chemistry I

Ämnen

Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Oorganisk och jämviktskemi 4,5 0001
Organisk kemi, vedkemi och biokemi 3,0 0002

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt- Biologi 2 och Kemi 2 alternativt

- Biologi B och Kemi B

Mål

Kursen ger studenten en kemisk grund för att kunna ta del av och förstå allmänna resonemang kopplade till komplexa processer och frågeställningar som har relevans för naturliga och brukade skogsekosystem, som t ex förutsättningar för växters näringsförsörjning, inverkan av skogsbruk på mark- och vattenkemi, samt grundläggande kemiska och biokemiska kunskaper om vedråvara och dess beståndsdelar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- formulera och matematiskt lösa enkla kemiska jämviktsproblem

- beskriva olika typer av jämviktsprocesser och hur de inverkar på kemin i mark och vatten

- beskriva de viktigaste vedkemiska komponenterna

- beskriva hur en växtcell är uppbyggd

- beskriva hur vedens egenskaper påverkar olika förädlingsprocesser

- muntligt och skriftligt presentera resultat från övningsuppgifter.

Innehåll

Kursen innehåller olika pedagogiska moment som föreläsningar, övningar, lärarledda räknestugor samt ett obligatoriskt studiebesök. Under den första delen av kursen behandlas grundläggande teori och beräkningsmetodik inom allmän och oorganisk kemi, där studenten lär sig förstå och lösa kemiska problem för löslighet-, komplex-, syra-bas- och redoxjämvikter. Den andra delen av kursen handlar om grundläggande teori inom organisk kemi, med inriktning mot vedkemi, och biokemi med inriktning mot cellens funktion och uppbyggnad, inklusive de viktigaste vedkemiska komponenterna. Även betydelsen av vedens kemiska egenskaper vid olika industriella förädlingsprocesser behandlas.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningsuppgifter samt deltagande vid obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ger kunskaper som motsvarar förkunskapskraven för påbyggnadskursen i skogsekosystemets och biomassans kemi 7.5 hp samt ger en grund till viss fördjupning inom främst markvetenskap, växtfysiologi samt virkeslära.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Medansvariga:

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0210

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0074 Anmälningskod: SLU-30251 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%