Ny sökning
BI1419

Träd och skogsekologi

Det övergripande syftet är att skapa förståelse för de biologiska förutsättningarna för skogens produktion av råvaror och andra ekosystemtjänster.


Kursen ger fördjupad förståelse av ekologiska och evolutionära processer i skogsekosystem. Det innebär en genomgång av den teoretiska grunden för evolution, orsaker till genetisk variation samt centrala begrepp såsom naturlig selektion, fitness, artbildning och artbegreppet. Vidare behandlas ekologins grunder med betoning på biodiversitet och interaktioner mellan organismer i form av inom- och mellanartskonkurrens samt de processer som påverkar organismers utbredning och beteende. Ekologiska interaktioner och processer diskuteras även ur ett evolutionärt perspektiv. Grundläggande metoder och redskap för artbestämning, av framförallt, växter samt metoder för att bestämma skogsmarkens virkesproducerande förmåga kommer behandlas.


Kursen förmedlar kunskaper om de grundläggande principer som styr växtens liv och utveckling. Särskild vikt läggs vid de morfologiska, strukturella och fysiologiska anpassningar som gett träd möjlighet att etablera sig och växa i olika miljöer samt fysiologiska reaktioner på ståndortens miljö, skötselåtgärder och störningar så som torka, vind eller skadegörare. Konsekvensen av dessa anpassningar till miljö och skötselåtgärder för produktionen av råvaror och andra ekosystemtjänster kommer att diskuteras.


Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, studiebesök, självstudier av kurslitteratur. Under kursens gång kommer studenterna tränas i att söka, utvärdera och sammanställa naturvetenskaplig litteratur relevant för ett specifikt ämne eller problem kopplat till skogens produktion av skogsråvaror och andra ekosystemtjänster. De praktiska momenten under kursen syftar till att träna studenterna i artkännedom och skoglig datainsamling.


Exkursioner, studiebesök och övningar är obligatoriska.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 12,5 hp Naturliga processer  • 2,5 hp Arbetsprocesser
Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1419

Läsåret 2023/2024

Träd och skogsekologi (BI1419-10321)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Träd och skogsekologi (BI1419-10190)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

“Biology: A global approach” är kursbok som ni förväntas skaffa er. Boken ”Svensk Flora” är rekommenderad för floristikdelen av kursen (29 Aug – 9 Sep), men det kommer finnas ett antal exemplar att låna. Boken "Träd och buskar i Sverige" finns att ladda ner gratis. Annat material kommer finnas tillgängligt på Canvas.

  • Campbell N., Urry L., Cain M., Wasserman, Minorsky P, Reece J, Orr R, 2020. Biology: A global approach, Global Edition. 12th edition. Pearson Editorial. 1512 pp.

ISBN: 9781292321637

  • Krok T., Almquist S., Jonsel L., Jonsell B., 2013. Svensk flora - Fanerogamer och kärlkryptogamer. 29th edition. Liber. 592 pp.

ISBN: 9789147100590

  • Ekholm G., Karlsson T., Werner E., 1991. Träd och buskar i Sverige: en fältflora. SBT-förlaget

https://svenskbotanik.se/product/vilda-och-forvildade-trad-och-buskar-i-sverige-en-faltflora/

ISBN: 91-971255-4-7

  • Högberg, H. 2020. Skogsuppskattning för skogsmästare. SLU Skogsmästarskolan. Kompendium som läggs ut som pdf på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: BI1419 Anmälningskod: SLU-10207 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%