SLU-nyhet

Större fokus på lantbrukarnas behov krävs för en lyckad digitalisering

Publicerad: 24 september 2021

Det behövs en större hänsyn till lantbrukarnas åsikter, en tydligare överblick av rapporteringen och bättre support. Det är några av slutsatserna efter en utvärdering som SLU tillsammans med Skånesemin gjort av ett större IT-system för mjölk- och köttproducenter, TopCow.

Om digitaliseringen ska ge landets mjölk- och köttproducenter en enklare vardag behöver tekniken bli mer användarvänlig. Dessutom behövs bättre utbildning i systemen för både lantbrukare och rådgivare. Det visare en utvärdering som forskare vid SLU har gjort tillsammans med Skånesemin av IT-systemet TopCow som togs i bruk år 2019 av bland andra Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad.
– Vår utvärdering visar att många upplever systemet som komplext. Det är svårt få en överblick och det finns en rädsla för att rätt rapporter verkligen skickas in då återkopplingen har tydliga brister, säger Anders Herlin, forskare på SLU och projektledare för utvärderingen.

Vinster med en större digitalisering

Samtidigt menar forskarna att en ökad digitalisering av mjölk- köttproduktionen kan underlätta för lantbrukare genom att ge ett bättre underlag för beslut och strategier. Bättre data kan leda till preventiva åtgärder som minimerar behovet av medicinering. Detta ökar möjligheten att utnyttja djurens hela produktionspotential samtidigt som sjukdomar och hälsostörningar upptäcks tidigare.
– Vi ser en utveckling mot allt större besättningar och en mer avancerad produktion med färre som arbetar i sektorn och detta kräver nya sätt att arbeta än tidigare. Digitala verktyg kan ge en effektivare arbetsinsats med bättre underlag till beslut, säger Linn Gullberg, avelsansvarig Skånesemin.
 
Utvärderingen av IT-systemet TopCow kan visa vägen för en smidigare digitalisering. Här registrerar mjölk- och köttproducenten sina data som sedan skickas till vidare till andra system, till exempel den centrala databasen för boskap. Att slippa hantera flera IT-system sparar såväl tid som ökar tillförlitligheten och säkerheten i registreringen. Erfarenheterna från utvärderingen visar också att systemet minskar tiden som läggs på administration.
Dessutom ger systemet rådgivaren bättre möjligheter att jämföra olika rapporter vilket ger ett bättre beslutsunderlag som öppnar för en bättre rådgivning. För att förverkliga kraften i det digitala systemet behöver rådgivaren involveras som en nyckelperson. Vilket även ställer krav på att den breddar sin kompetens inom de tekniska systemen.
– Både rådgivare och lantbrukare behöver ett bättre stöd och mer utbildning för att verkligen dra nytta av fördelarna. Dessutom behöver nyttan med ett nytt IT-system göras tydligare för det ska nå sin fulla potential, säger Linn Gullberg.
En lyckad digitalisering kräver samordning och strategier för samarbete som involverar användarna av tekniken. Det behövs också en ökad medvetenhet hos jordbrukarna om vinsterna med den digitala tekniken. Samt en diskussion kring hur de påverkar det dagliga arbetet och vad det innebär ekonomiskt.
– Digitaliseringen kan dock aldrig ersätta förmågan att se sina djur, hantera problem och fatta goda beslut, menar Linn Gullberg.
 
Av Magnus Trogen Pahlén

Så gjordes utvärderingen

I projektet genomfördes en enkät- och intervjuundersökning under våren 2021. Här ställdes frågor som:

  • Vilka förändringar har det nya rapporteringssystemet TopCow hittills inneburit för lantbrukarna och hur såg det ut tidigare?
  • Vilka möjligheter till förbättringar av insamling och lagring av uppgifter har det nya rapporteringssystemet inneburit för den enskilde lantbrukaren?
  • Vilka svårigheter och risker har identifierats i det nya rapporteringssystemet för lantbrukarna?
  • Hur ska det nya rapporteringssystemet ytterligare förändras för att säkerställa en korrekt rapportering av viktig data i framtiden?
    Totalt sändes enkäten till 280 brukare av TopCow, bland de tio procent som svarade valdes sex stycken ut för intervjuer.

Ladda ner faktabladet: Utmaningar med digitalt förändringsarbete – erfarenheter från introduktion av ett nytt enhetligt rapporteringssystem i mjölk- och köttproduktionen

Kontakt: Linn Gullberg, Skånesemin

 


Kontaktinformation