SLU-nyhet

Nya rön om plant-avstånd

Publicerad: 26 mars 2021
Mostarin Ara

Målet vid de flesta planteringar är att få ett likartat avstånd mellan plantorna för bra tillväxt och en jämn fördelning av markens resurser. Nya forskningsresultat visar att det är feltänkt. Avståndet har väldigt liten betydelse.

– Jag har utvärderat ett 40-årigt försök med gran, tall och contorta. Det visar knappt några skillnader mellan olika planteringsmönster.
– Resultaten är helt i linje med flera likartade försök i andra länder.
Det berättar Mostarin Ara. Hon är en av sex FRAS-doktorander. Förkortningen står för ”Framtidens skogsskötsel i södra Sverige” och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Skogforsk.
FÖRSÖKEN anlades i början av 1980-talet på tre olika platser. Gran i Halland, tall i Värmland och contorta i Dalarna. På varje plats planterades tre block med fem olika planteringsmönster, vilka framgår av bilden till höger. Antalet plantor var detsamma. Då försöket anlades kände sig forskarna rätt övertygade om att de mest extrema varianterna skulle påverka trädens tillväxt negativt, både när det gäller volym och kvalité. Det visade sig vara ett felaktigt antagande. MOSTARIN berättar att hon mätt diametern på alla träden, beräknat volymen, mätt kvistarnas grovlek, kontrollerat om stammarna har oval form och bedömt trädkrona.
– Det är knappt någon skillnad mellan de olika ytorna, vilket kanske kan verka förvånande, men det finns försök i andra länder med likartade resultat. Jag har tittat på studier i Nordamerika och Finland. Även där visar det sig trädens rumsliga fördelning har liten betydelse. Vi är först med att ett och samma försök jämföra tre olika barrträd.

Läs mer i Nyhetsbrevet


Kontaktinformation