SLU-nyhet

Kan man mäta skog med mobilapp?

Publicerad: 24 februari 2021

Under de senaste decennierna med framsteg inom teknik har även nya tekniker för att inventera skog utvecklats för snabbare och mer kostnadseffektiva resultat. Ett svenskt nystartat företag har utvecklat en applikation för smarta telefoner som heter Katam™ Forest som kan göra en skogsinventering genom videoinspelning av bestånden som sedan analyseras. Nu har metoden testats i ett examensarbete på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Det finns flera metoder för att inventera en skog där de konventionella metoderna fortfarande dominerar. De är tidsödande då träd ska mätas manuellt, dock anses det ge större noggrannhet i mätningen. Under 2020 har Kristjan Täll, på programmet Euroforester, genomfört ett mastersarbete som undersöker noggrannheten av en nyutvecklad mobilapplikation, Katam™, vid mätning på enstaka träd och på beståndsnivå i olika skogstyper. Applikationen hjälper med skattning av hur många träd som står i beståndet och dess grundyta. Den insamlade data har sedan jämförts med traditionella mätmetoder.  

Examensarbetet fokuserade på att jämföra appens användbarhet i olika beståndstyper; Kan en app för skogsuppskattning i jämnåriga monokulturer användas för skattningar i andra typer av bestånd? Isåfall skulle appen kunna underlätta vid rådgivning och i samråd vid avsättningar för naturhänsyn.  
Sex granbestånd i olika åldrar och fyra heterogena, lövrika skogar jämfördes i denna uppsats. Katam visade sig vara ett enkelt sätt att snabbt fånga en stor del av beståndet och därmed höja effektiviteten och procentandelen av beståndet som täcks jämfört med konventionella inventeringsmetoder. Dessutom kan filmerna sparas som dokumentation för framtiden. Applikationen verkar missa mindre träd och överskattade därför medeldiametern vid brösthöjd i de områden med bestånd som ska avsättas för höga naturvärden men appen visade inga systematiska fel för skattningar av beståndets grundyta eller stamantal. 

- Ny teknik ger ett enkelt och tillgängligt sätt att genomföra en skogsinventering och med ytterligare framsteg inom teknik och forskning kommer dessa metoder att underlätta arbetet i framtiden. För närvarande kan mer utveckling och kalibrering behövas för att helt kunna börja använda den framtagna applikationen i blandade heterogena skogar som inte nödvändigtvis är avsedda för produktion, menar Emma Holmström, handledare för examensarbetet på Institutionen för Sydvensk skogsvetenskap. 

- Skogsstyrelsen ser en stor nytta med metoden, att snabbt och enkelt en skattning av antalet träd och grundyta i ett bestånd. Framförallt finns nyttan med metoden i vårt arbete med bildande av biotopskydd. I södra Sverige är många av de biotopskydd som bildas blandade heterogena skogar. Med anledning av det ser vi ett behov av vidare forskning och utveckling av metoden för att implementera metoden fullt ut i vårt arbete, menar Jens Nygren, Skogskonsulent Skogsstyrelsen Skånes distrikt. 

Läs hela examensarbetet


Kontaktinformation