SLU-nyhet

Remissarbetet för programportföljen 2021 är i full gång

Publicerad: 17 april 2020

Snart är det deadline för remissvar från fakultetsnämnder, programnämnder, Sluss med flera på rapporten En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU. Senaste den 30 april ska svaren lämnas inför vidare beslut i utbildningsnämnden och styrelsen.

Rapporten som behandlas i fakultets- och programnämnder är ett samlat förslag som baseras på programnämndernas tidigare lämnade förslag till nya och utvecklade program. I rapporten presenteras ett antal scenarier där programförslagen realiseras i olika utsträckning med hänsyn till olika förutsättningar vad gäller budget med mera.

Johan Gaddefors är ordförande för programportföljutvecklingsprojektet (PPUP):

– Det här arbetet som leder fram till ett beslut i styrelsen i juni är ett digert arbete. Det är mycket arbete kvar. I det här första steget tror vi bland annat på lösningar som att underlätta rörligheten för studenterna och göra befintliga program mer attraktiva. Och på fler samhällsvetenskapliga utbildningar som förstorar studentpoolen som kan söka en utbildning vid SLU. Nya namn på utbildningar som bättre än tidigare appellerar till blivande studenter är en annan pusselbit, säger Johan Gaddefors.

– Den avgörande faktorn är hur blivande studenter kommer att svara på de planerade förändringarna. Det fortsatta utvecklingsarbetet av programportföljen måste planeras utifrån effekterna där. Och utifrån eventuella ökade ekonomiska möjligheter hoppas vi kunna genomföra fler förändringar än de som är möjliga inför 2021, fortsätter Johan.

Karin Holmgren, utbildningsnämndens ordförande konstaterar i ett öppet brev till alla som bidragit med programförslag till SLU:s framtida utbildningsutbud:

– Vissa förslag kan sjösättas senare, andra kanske görs om till ett kursutbud, ytterligare andra kanske inte kommer att bli av. Oavsett detta är jag övertygad om att själva processen, det nedlagda arbetet, betyder oerhört mycket för SLU:s framtid – kunskapen om och kompetensen kring utbildningsfrågor har vuxit enormt, och detta kommer att vara avgörande för att SLU ska vara i framkant vad gäller att erbjuda moderna, relevanta utbildningar.

Vad händer nu?

  • 30 april: Deadline för remissvar från fakultetsnämnderna, programnämnder, Sluss med flera.
  • 15 maj: Behandling av förslagen i utbildningsnämnden som ska resultera i ett samlat förslag om programutbudet.
  • 16 juni: Styrelsen förväntas besluta om programutbudet för 2021–2022.

En programportfölj för framtiden

Här hittar du rapporten som är ute på remiss sedan den 20 mars: En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU.

Har du synpunkter till remissvaren? Kontakta din fakultets- eller programnämnd.

Mer information

Klicka här för att komma till fördubblingsprojektets webb


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se