SLU-nyhet

Hög kvalitet på veterinärmedicinsk forskarutbildning

Publicerad: 29 juni 2017

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU. Utbildningen får omdömet hög kvalitet.

Utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav och i beslutet och yttrandet från UKÄ poängteras bland annat att det finns djup och bredd inom det veterinärmedicinska forskarutbildningsämnet, forskarutbildningsmiljön håller hög kvalitet och det finns väl utvecklade forskarnätverk nationellt och internationellt.

SLU:s kvalitetssäkringssystem går systematiskt igenom alla delar av utbildningen och doktoranderna får en bra förberedelse för arbetslivet. Doktorandrepresentanter erbjuds plats i alla beredande och beslutande organ som rör utbildningen.

Förslag till utvecklingsområden är systematisk uppföljning av handledarnas pedagogiska kompetensutveckling. Lärosätet bör också överväga att införa fler obligatoriska baskurser samt att se över de individuella studieplanernas utformning.

Detta är det första publicerade resultatet från UKÄ:s nya granskning av kvaliteten i utbildning på forskarnivå. Totalt kommer en tredjedel av alla forskarutbildningar i Sverige att granskas av UKÄ. Det rör sig om drygt 100 utbildningar.

– Det goda resultatet beror på alla medarbetare som arbetat för att höja kvaliteten i forskarutbildningen. Ibland tycker handledarna att vi har mycket regler, men syftet är att doktoranderna får det stöd det behöver. Jag vill tacka alla som har bidragit till att skriva självvärderingen och samla alla dokument, säger Lena Lidfors, vicedekan vid VH-fakulteten för forskarutbildning och lika villkor samt huvudansvarig och sammankallande för utvärderingsarbetet.

Arbetsgrupp för beredning av det underlag som ligger till grund för bedömningen

  • Lena Lidfors - Vicedekan för forskarutbildning och lika villkor vid VH-fakulteten (huvudansvarig och sammankallande för utvärderingsarbetet).
  • Jan Hultgren - VH-fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå.
  • Ylva Sjunnesson - Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för kliniska vetenskaper, VH-fakulteten.
  • Ulf Emanuelson - Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, VH-fakulteten.
  • Stefan Örn - Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, VH-fakulteten.
  • Fredrik Granberg – Forskningskoordinator och sekreterare i nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN), VH-fakulteten.

Rådgivande

  • Kristina Dahlborn - Dekan vid VH-fakulteten.
  • Lotta Hansson - Avdelningsdirektör vid Planeringsavdelningen.

Mer information