Skogsvetarprogrammet

Publicerad: 27 oktober 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Skogsvetarprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2023

Grattis till din plats på Skogsvetarprogrammet på SLU i Umeå. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Dina första kurser på programmet går parallellt och heter Skog – nyttjande och värden samt Skoglig marklära och klimatologi. Du kommer att vara en del i fält under dessa så kom förberedd för detta. Detta innefattar lämplig klädsel men och att se över sin vaccinering mot TBE. På kurssidorna hittar du scheman och annan kursrelaterad information. Slutligt schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli utmanande och arbetsamma men också väldigt roliga, spännande och framförallt lärorika, Även om du som student står i centrum för våra lärares arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Vi vill skapa en miljö där du som student kan ta till dig kunskaper som är värdefulla och nödvändiga oavsett om du fortsätter på avancerad nivå eller avslutar med en kandidatexamen. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. Undervisning på engelska med engelsk kurslitteratur och med internationella perspektiv introduceras efterhand.

De första åren innehåller grundläggande kurser i framförallt skogsbruksvetenskap och biologi, men även i t.ex. företagsekonomi, matematisk statistik och kemi som är tillämpade mot skog som ekosystem och resurs för träråvara och andra värden. Du kommer att lära dig om både skogsbruk och annan markanvändning i skog och skogslandskap. I slutet av andra året följer valbara kurser med biologisk eller skogsbruksvetenskaplig inriktning där du får möjligheter att specialisera dig. Tredje året avslutas med ett självständigt kandidatarbete.

Efter kandidatexamen finns möjligheter att fortsätta studera på olika mastersprogram och nå en Jägmästarexamen.  Arbetsmarknaden för skogsakademiker är god, i synnerhet inom näringslivet.

Vi vill också tipsa om två webbinarium; för nya studenter antagna till kandidat- eller yrkesprogram hösten 2023 den 19 juli, samt information om riktat pedagogiskt stöd den 16 augusti.

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektorerna för Skogsvetarprogrammet

Erik Anerud, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Petter Axelsson, Institutionen för vilt, fisk och miljö

PSR-SVP@slu.se

 

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Verktyg för studieplanering - Vägen till examen

Nu finns ett verktyg i excel att ladda ner för att underlätta för dig som student på skogsvetarprogrammet att få en överblick över dina studier och kunna planera vägen till examen. Syftet är att göra det enklare för den som siktar på att ta ut en jägmästarexamen att förstå vad som krävs, men verktyget kan även användas för att se hur man ligger till när det gäller kandidatexamen.
Med hjälp av verktyget kan man simulera olika kursval och snabbt se hur utfallet av olika val kan bli. Genom att ange uppgifter om kurser, som man har läst eller har tänkt läsa, får man se hur man ligger till gentemot kraven för den tänkta examen. För programkurser finns förifyllda uppgifter. Det finns även möjlighet att lägga till andra kurser. Då hittar du de uppgifter som du behöver i kursplanen för aktuell kurs.

Vi arbetar löpande med kvalitetssäkring och utveckling av verktyget därför måste  användare av verktyget vara uppmärksam på att alltid använda senaste versionen som finns på denna sida att ladda ner. 

Verktyg för studieplanering

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild läsår 23/24

Årskurs 1

Praktiskt skogsbruk

2024-03-20 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Skogsekonomi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skogens biomaterial

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Skoglig planering

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fortsatta studier - ansökan till masterprogram

Fortsatta studier – ansökan till masterprogram

Är du intresserad av att fortsätta dina studier och ansöka till ett masterprogram? Kul! Här får du information om vad du behöver tänka på.

Planera dina studier

Ta reda på vad du behöver för att vara behörig och planera dina studier så att du kan slutföra kurserna och ta ut kandidatexamen i tid. Det är särskilt viktigt om du direkt vill söka vidare till ett masterprogram. Verktyget för studieplanering som finns under eget avsnitt på programsidan kan vara en hjälp på vägen. Observera att du själv måste ansöka om examensbevis och att handläggningstiden kan variera.

Behörighet

För att bli antagen måste du uppfylla behörighetskraven och ha rätt språkkunskaper.

För grundläggande behörighet till ett masterprogram behöver du ha en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Det gäller för alla program på avancerad nivå. Kraven för särskild behörighet skiljer sig mellan olika program.

De flesta av SLU:s program på avancerad nivå har engelska som undervisningsspråk och kräver kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Om du inte redan har Engelska 6 så bedöms det för antagning till utbildning vid SLU uppfyllt av den som har en kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU.

Villkorligt behörig

Om du inte uppfyller behörigheten när du gör din anmälan, men har förutsättningar att bli behörig till kursstart, kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt senast två veckor efter programstart och du måste själv ta kontakt med antagningen på SLU för att visa att du uppfyller villkoret.

Anmälan

SLU:s program med engelska som undervisningsspråk finns på Antagning.se med sista anmälningsdag 15 april.

Frågor och funderingar

På den här sidan finns en överblick över det stöd som finns för dig som student vid SLU: Studiestöd | Studentwebben (slu.se)

För frågor om ditt program kan du vända dig till din programstudierektor. Kontaktuppgifter finns längst ned på programsidan.

För kursspecifika frågor, frågor om omtentamenstillfällen, planering av examensarbetet etc kan du vända dig till kursledare/handledare för aktuell kurs. Kontaktuppgifter finns på respektive kurssida.

 

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Forest Sciences (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektorer:

Erik Anerud, Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
Telefon: 090-786 81 37

Petter Axelsson, Forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Telefon: 090-786 83 61

PSR-SVP@slu.se

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04