Skogsvetarprogrammet

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Skogsvetarprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2022

Grattis till din plats på Skogsvetarprogrammet på SLU i Umeå!

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst! Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar. På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Dina första kurser på programmet går parallellt och heter Skog – nyttjande och värden samt Skoglig marklära och klimatologi. Du kommer att vara en del i fält under dessa så kom förberedd för detta. Detta innefattar lämplig klädsel men och att se över sin vaccinering mot TBE. På kurssidorna hittar du scheman och annan kursrelaterad information. Slutligt schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli utmanande och arbetsamma men också väldigt roliga, spännande och framförallt lärorika, Även om du som student står i centrum för våra lärares arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Vi vill skapa en miljö där du som student kan ta till dig kunskaper som är värdefulla och nödvändiga oavsett om du fortsätter på avancerad nivå eller avslutar med en kandidatexamen. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. Undervisning på engelska med engelsk kurslitteratur och med internationella perspektiv introduceras efterhand.

De första åren innehåller grundläggande kurser i framförallt skogsbruksvetenskap och biologi, men även i t.ex. företagsekonomi, matematisk statistik och kemi som är tillämpade mot skog som ekosystem och resurs för träråvara och andra värden. Du kommer att lära dig om både skogsbruk och annan markanvändning i skog och skogslandskap. I slutet av andra året följer valbara kurser med biologisk eller skogsbruksvetenskaplig inriktning där du får möjligheter att specialisera dig. Tredje året avslutas med ett självständigt kandidatarbete.

Efter kandidatexamen finns möjligheter att fortsätta studera på olika mastersprogram och med kombinationer av kurser nå en jägmästarexamen. Arbetsmarknaden för skogsakademiker är god, i synnerhet inom näringslivet.

Vi vill också tipsa om två webinarium; webinarium för nya studenter den 21 juli, samt information om riktat pedagogiskt stöd den 18 augusti.

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektorerna för Skogsvetarprogrammet

 

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Verktyg för studieplanering - Vägen till examen

Nu finns ett verktyg i excel att ladda ner för att underlätta för dig som student på skogsvetarprogrammet att få en överblick över dina studier och kunna planera vägen till examen. Syftet är att göra det enklare för den som siktar på att ta ut en jägmästarexamen att förstå vad som krävs, men verktyget kan även användas för att se hur man ligger till när det gäller kandidatexamen.
Med hjälp av verktyget kan man simulera olika kursval och snabbt se hur utfallet av olika val kan bli. Genom att ange uppgifter om kurser, som man har läst eller har tänkt läsa, får man se hur man ligger till gentemot kraven för den tänkta examen. För programkurser finns förifyllda uppgifter. Det finns även möjlighet att lägga till andra kurser. Då hittar du de uppgifter som du behöver i kursplanen för aktuell kurs.

Vi arbetar löpande med kvalitetssäkring och utveckling av verktyget därför måste  användare av verktyget vara uppmärksam på att alltid använda senaste versionen som finns på denna sida att ladda ner. 

Verktyg för studieplanering

Utbildningsplan

Skogsvetarprogrammet (kandidat)

Programkod:
SK003

Beslutsdatum:
2020-09-10

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till Skogsvetarprogrammet krävs:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

 • Biologi 2

 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2

 • Kemi 2

 • Matematik 4

alternativt

 • Biologi B

 • Fysik A

 • Kemi B

 • Matematik D

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från

nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har

inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som

anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Skogsvetarprogrammet syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning), se även under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier.

Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen med huvudområde får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap alternativt huvudområdet biologi (Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Biology).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Kandidatexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet biologi (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (kandidatarbete/G2E).

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Skogsvetarprogrammet ger studenterna möjlighet att tillägna sig goda kunskaper om skogsekosystemet och hållbar användning av skogen med möjlighet till fördjupning inom delar av området. En betydande del fältundervisning, inklusive studiebesök, bidrar till en ökad insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller till tjänster inom skogsbolag, konsultfirmor, myndigheter m.fl. arbetsplatser där kunskaper om skogsekosystemet och hållbar användning efterfrågas.

Programmet genomförs utifrån en pedagogisk grundtanke där grunderna till en förståelse för såväl det naturliga som det brukade skogsekosystemet läggs under första året. Under andra året får studenterna möjlighet att välja inriktning mot kurser i huvudområdena skogsbruksvetenskap alternativt biologi. Oavsett val kommer ett antal kurser att läsas gemensamt, vilket borgar för en dynamisk lärmiljö där studenter med olika intressen för skogen får mötas och läsa tillsammans med varandra. Genomförandet präglas av vetenskaplighet och forskningsanknytning då utbildningen utformas för att knyta an till den forskning som bedrivs inom fakulteten. Utbildningen präglas även av att många kurser innehåller undervisning i fält som ger insikt i praktiska moment och skogssektorns förutsättningar. Under tredje året ges studenter möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom valt huvudområde, inte minst genom att man gör sitt kandidatarbete i något av huvudområdena.

Generella kompetenser integreras i ämneskurserna. Samarbete och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper genom utbildningen. En del av kurserna samläses med studenter på andra program. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt vetenskapligt förhållningssätt är viktiga delar i ämnesprogressionen. Vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen an till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället. Det självständiga arbetet (examensarbete/kandidatarbete) ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Studenten kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.

På ett övergripande plan gäller att SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning, klimatförändringar, m.m. är kopplade till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bl.a. dessa samhällsutmaningar liksom människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Kurser i programmet

Huvudområde

Skogsbruksvetenskap (SV)

Biologi (BI)

Kurs, Huvudområde - Fördjupning (preliminär)

År 1

Skog – nyttjande och värden, 7,5 hp, SV/BI, G1N

Skoglig marklära och klimatologi, 7,5 hp, MV/SV, G1N

Trädbiologi, genetik och evolution, 15 hp, BI, G1N

Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp, SV/MS, G1N

Skogspolicy och lagar i Sverige, 7,5 hp SV/HU, G1N

Praktiskt skogsbruk, 7,5 hp, SV, G1F

Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp, BI, G1F

Norra Sveriges skogar och landskap, 7,5 hp, SV/BI, G1F

År 2

Matematisk statistik med skogliga tillämpningar, 7,5 hp, MS, G1N

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi, 7,5 hp, BI/SV, G1F

GIS och skoglig fjärranalys, 7,5 hp, SV/TK, G1F

Skogsekonomi, 7,5 hp, FÖ/NA, G1N

Internationell skogspolicy, 7,5 hp, SV, G1F

Skogsekosystemets och biomassans kemi I, 7,5 hp, KE, G1N

Skogens biomaterial, 7,5 hp, SV, G1F

Skogsekosystemets och biomassans kemi II, KE, G1F

Styrning av skogliga arbetsprocesser, 7,5 hp, SV, G1F

Ekologisk zoologi och entomologi, 7,5 hp BI, G1F

Södra Sveriges skogar och landskap, 7,5 hp, SV/BI, G2F

År 3, fördjupning Skogsbruksvetenskap (preliminära kurstitlar)

Skoglig planering, 15 hp, SV, G2F

Ekonomiska analyser av skogliga problem, 7,5 hp, SV/FÖ, G2F

Skogliga analyser, 7,5 hp, SV, G2F

Virkesförsörjning, 7,5 hp, SV, G2F

Projektledning teori och praktik, 7,5 hp, SV, G2F

Kandidatarbete i skogsbruksvetenskap, 15 hp, SV, G2E

År 3, fördjupning Biologi (preliminära kurstitlar)

Forest ecology and conservation biology, 15 hp, BI, G2F

Control of ecological disturbances in forest systems, 15 hp, BI, G2F

De globala skogsekosystemen, kolet och klimatet, 7,5 hp, MV, G2F

Advanced plant genetics and biotechnology, 7,5 hp, BI, G2F

Kandidatarbete i biologi, 15 hp, BI, G2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschema som finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort Skogsvetarprogrammet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild läsår 23/24

Årskurs 1

Praktiskt skogsbruk

2024-03-20 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Skogsekonomi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skogens biomaterial

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Skoglig planering

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Forest Sciences (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektorer:

Erik Anerud, Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
Telefon: 090-786 81 37

Petter Axelsson, Forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Telefon: 090-786 83 61

PSR-SVP@slu.se

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04