Lantmästarprogrammet, för antagna fr.o.m. ht 2021

Publicerad: 24 augusti 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021).

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Till antagna på Lantmästarprogrammet

Grattis till din plats på Lantmästarprogrammet på SLU, campus Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: Måndag den 28 augusti.

 

Välkommen till SLU i Alnarpsgården (se karta) Därefter följer upprop och den första kursen, FÖ0368 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen 1, 15 högskolepoäng. Det är viktigt att du är närvarande vid uppropet. Ett preliminärt schema för första kursen finns på kursens hemsida. Schemat kommer att uppdateras vid behov fram till kursstarten. Kursen startar med några olika introduktionsmoment, men kommer ganska snart in på huvudområdet. Litteraturlista finns också på kurshemsidan. Kurspärmar och kompendier kommer att kunna köpas genom universitet. Övrig litteratur kan köpas efter kursstart.

Första veckan blir mycket intensiv med både studier och kåraktiviteter. Det blir därför ytterst lite tid över att ordna praktiska saker, så det är bra om du ser till att ha det mesta klart redan innan kursstart.

Information som du kan behöva som ny student finns på webbsidan Ny student.

Vår förhoppning är att du skall finna dig väl till rätta med dina studier och din tid här vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi är många, både lärare och övrig personal, som kommer att arbeta för att dina år på lantmästarprogrammet skall bli utvecklande, spännande och meningsfulla.

 

Varmt välkommen till SLU och Lantmästarprogrammet!

 

Catharina Alwall Svennefelt

Programstudierektor

 

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa till oss på telefon eller skicka e-post:

Catharina Alwall Svennefelt, programstudierektor, 040-41 54 98, 0705-41 54 05 Catharina.Alwall@slu.se

Jan Larsson, kursansvarig för första kursen, 040-41 50 73, Jan.Larsson@slu.se  

Fredrik Karlsson, lantmästarstudent, 0737-59 72 28, e-post LMK-ordforande@stud.slu.se

Utbildningsplan

Lantmästarprogrammet

Programkod:
NY012

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning

på grundnivå och

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

 • Naturkunskap 2*

 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

 • Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

 • Matematik B

 • Naturkunskap B*

 • Samhällskunskap A

 • Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Relevant arbetslivserfarenhet

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:

 1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller

 2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller

 3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.

Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för lantmästarexamen:

För lantmästarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som lantmästare.

Kunskap och förståelse

För lantmästarexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,

 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa kunskap om och förståelse för den agrara näringen och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga

För lantmästarexamen ska studenten

-visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera,analysera och lösa problem som rör den agrara näringen,

-visa förmåga att besluta om, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör lantbrukets produktion, marknad, miljö och naturresurshushållning,

-visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom den agrara näringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och

-visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För lantmästarexamen ska studenten

-visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, djurhållning och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska,miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

-visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Lantmästarprogrammet syftar till en lantmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen lantmästarexamen (Degree of Bachelor of Science in Agricultural and Rural Management).

Examenskrav

Lantmästarexamen enligt utbildningsplan för lantmästarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

-obligatoriska programkurser

-valbara programkurser

-15 hp självständigt arbete (G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Lantmästarprogrammet avser att ge utbildning på högre nivå inom det agrara området. Programmet med sin tydliga anknytning till lantbruksnäringen gör studenterna anställningsbara på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad, genom att den utbildar för arbete inom företag, myndigheter och organisationer. Likväl ges studenterna möjlighet att förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att driva ett modernt lantbruksföretag. Utbildningen har ett tvärvetenskapligt perspektiv med tyngdpunkten i huvudområdena företagsekonomi och lantbruksvetenskap. Studenterna utvecklar även kunskaper inom biologi, kemi, teknologi, statistik och juridik. Inom programmet erhålls en bred kunskap och helhetssyn på lantbrukssektorn och närliggande områden med tonvikt på lantbrukets förutsättningar, produktion, marknad, funktion, arbetsledning samt samspelet med miljö och samhälle, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen kombinerar kunskaper inom områdena animalieproduktion, ekonomi, teknik och växtodling, både med ett forskaranknutet och vetenskapligt synsätt samt genom näringslivsanknytning. Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom att undervisningen innehåller verkliga praktikfall, gästföreläsningar och studiebesök. Gemensamma branschdagar för producenter, rådgivare och studenter används i undervisningen för att ge en förståelse för de agrara näringarnas komplexa system.

Programmet är upplagt så att studenterna kan utveckla en helhetsbild av företagande med kunskaper om ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Ämnena kemi, ekologi och statistik knyts an till det lantbruksvetenskapliga området och har ett tydligt fokus mot hållbar utveckling. Den kunskapen ligger till grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Även inom kurser om animalie- och växtproduktion samt tillhörande teknik ges en helhetsbild rörande biologi, produktionsförutsättningar, odlingssystem samt produktionsinriktningar. Den teknik som behandlas inom programmet har fokus på samspelet mellan biologi och teknik. I detta sammanhang behandlas även arbetsmiljöaspekterna.

Studenterna ges möjlighet till att skapa en egen profil på sin examen genom specialisering inom företagsekonomi eller lantbruksvetenskap under programmets tredje år. Kurser som ger fördjupning erbjuds t.ex. inom ämnesområdena animalieproduktion, växtproduktion, byggnads- och maskinteknik, digitalisering i lantbruket samt företagsledning. Det finns möjligheter till internationella studier under en termin under det tredje året. Internationella utblickar erhålls även i några av programmets kurser.

Kurserna inom lantmästarprogrammet utnyttjar många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning, egenaktivitet och progression genom utbildningen. Studenterna vidareutvecklar generella kompetenser, såsom förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i tvärvetenskapliga och yrkesmässiga sammanhang. Som en viktig förberedelse för yrkeslivet ges studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter gällande planering och genomförande av projekt. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas genom att lösa komplexa problemställningar som särskilt rör den agrara näringen.

Lantmästarprogrammet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenterna får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning av intresse för något av utbildningens områden.

Kurser i programmet

Huvudområden/ämnen

BI=Biologi, FÖ=Företagsekonomi, KE=Kemi, LB=Lantbruksvetenskap, TN=Teknolog, TV=Trädgårdsvetenskap

Kurser i fetstil är obligatoriska för lantmästarexamen. För lantmästarexamen med specialisering lantbruksvetenskap krävs att studenten är godkänd på en av de tre kurser på G2F-nivå som är markerade som obligatoriska i år 3.

Kurs Huvudområde-fördjupning

År 1

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I, 15 hp FÖ/LB G1N

Kemi, ekologi och statistik, 15 hp KE/LB G1N

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 hp TN/LB G1N

Växtodling – marken och växterna, 7,5 hp BI/LB G1N

Växtproduktion, 15 hp BI/LB G1N

År 2

**Animalieproduktion I, 15 hp BI/LB G1F **

**Djurhållningens teknologi, 15 hp **TN/LB G1F

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II, 15 hp FÖ/LB G1F

Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag med tillämpad juridik, 15 hp TN G1F

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15 hp BI/LB G1F

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15 hp BI/LB G1F

År 3

Specialisering företagsekonomi

Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken, 15 hp FÖ G1F

Socialt hållbart ledarskap och rådgivning, 15 hpFÖ G1F

**Företagsstrategiska perspektiv, 15 hp **FÖ/LB G2F

**Självständigt arbete i företagsekonomi, G2E – Lantmästarprogrammet, 15 hp **FÖ G2E

Specialisering lantbruksvetenskap

Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken, 15 hp FÖ G1F

Byggnadskonstruktion A, 15 hp TN G1F

Animalieproduktionens driftledning och system, 15 hp BI/LB G1F

Maskinteknik i lantbruket, 15 hp TN/LB G1F

Socialt hållbart ledarskap och rådgivning, 15 hp FÖ G1F

Hållbara odlingssystem, 15 hp BI/LB G1F

Godkänt på en av kurserna Verktyg för framtidens lantbruk och trädgårdsproduktion, Byggnadsplanering eller Sustainable Production Systems in a Global Perspective krävs för examen inom specialisering lantbruksvetenskap..

**Verktyg för framtidens lantbruk och trädgårdsproduktion, 15 hp **LB/TV G2F

Byggnadsplanering, 15 hp TN/LB G2F

Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp BI/LB G2F

Självständigt arbete i lantbruksvetenskap, G2E – Lantmästarprogrammet, 15 hp****LB G2E

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till lantmästarprogrammet hösten 2020 eller tidigare kan ta ut lantmästarexamen om de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Den som före den 1 januari 2021 har påbörjat en utbildning till en lantmästarexamen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2025.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en lantmästarexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en lantmästarexamen, 120 hp.

Studenter som har antagits till Lantmästarprogrammet, 180 hp, hösten 2021 eller senare, har ett examenskrav för specialiseringen lantbruksvetenskap som omfattar den obligatoriska kursen Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp. Fr.o.m. 1 augusti 2023 ersätts det kravet genom någon av kurserna Verktyg för framtidens lantbruk och trädgårdsproduktion, 15 hp, Byggnadsplanering, 15 hp eller Sustainable Production Systems in a Global Perspective 15 hp.

Övriga föreskrifter

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på lantmästarprogrammet med avlagd lantmästarexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Kandidatexamen

I lantmästarprogrammet 180 högskolepoäng ingår 90 högskolepoäng med successiv

fördjupning i huvudområdena företagsekonomi eller lantbruksvetenskap, vilket ger möjlighet

att ansöka om kandidatexamen i dessa huvudområden.

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Växtproduktion

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Animalieproduktion I

2023-08-28 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Byggnadsplanering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grafisk ramschema lå 2023/2024

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor

Helene Larsson Jönsson, forskare FLK
Institutionen för biosystem och teknologi
Helene.larsson.jonsson@slu.se, 040-41 53 70