SLU-nyhet

Mötesledare på temamötena om framtiden för SLU på Ultuna

Publicerad: 24 september 2021
Flygbild över Ultuna, foto.

Den 12, 13 och 14 oktober bjuder SLU och Akademiska Hus in till tre temamöten om hur SLU:s framtid på Ultuna kan se ut. De tre mötena har olika fokus. Du är välkommen.

Uppsala i förändring

SLU och akademiska Hus bjuder nu in till tre temamöten vars syften är att klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i och stadens bebyggelse närmar sig med dess behov av kollektivtrafik, nya vägar och bostäder. Stadens befolkning ska växa med 70 000 invånare till år 2050. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna.

Tre olika fokus

De tre temamötena har olika fokus, Det första har fokus på SLU:s verksamhet, det andra på campus och det tredje på Ultuna. Mötena leds av framför allt arkitekt Martin Livian men han har hjälp av Fredrik Rosenhall och Magnus Schön. Här följer en presentation av deras gedigna erfarenheter.

Fredrik Rosenhall – Uppdragsansvarig arkitekt, Inobi

Magnus Schön – Landskapsarkitekt och hållbarhetsexpert, Kod arkitekter

Martin Livian – Workshopledare och arkitekt, Probility

Fredrik Rosenhall är arkitekt SAR/MSA och fil mag i sociologi. Han har arbetat med campusplanering sedan 2004, först på NFR Arkitekter och sedan 2010 som delägare i Inobi. Fredrik har varit involverad i utvecklings- och campusplaner för Medicinareberget, Chalmers och cityuniversitetet i Göteborg, Karlstads universitet och SLU Alnarp. Vid sidan av arbetet med campusutveckling driver han Inobis bostadsavdelning som genom åren har ritat en stor mängd villor och flerbostadshus. Fredrik brinner för samhällsbyggandets sociala och ekologiska dimensioner och är en flitigt anlitad föredragshållare och skribent. Som en röd tråd genom verksamheten ligger ett starkt intresse för hur städer och landsbygd kan utformas för maximala synergier utifrån sina kulturhistoriska, estetiska och sociala förutsättningar. Fredrik är medförfattare till boken ”Att bygga mötesplatser”.

Magnus Schön (landskapsarkitekt LAR/MSA samt arkitekt SAR/MSA) har varit verksam som landskapsarkitekt och arkitekt i samhällsbyggnadsbranschen i över 20 år. En personlig drivkraft hos Magnus är att sammanlänka arkitektur och landskap för att hitta nya lösningar på utmaningar som kommer med ett förändrat klimat vilket samhället akut står inför idag. Detta gör han genom att konkret verka i en bred palett av projekt men också genom praktiknära forskning.

Utöver rollen som uppdragsansvarig på Kod arkitekter är Magnus även hållbarhetsansvarig och jobbar då bland annat med att integrera ekosystemtjänster och resiliens* i kontorets arbeten. I alla landskapsprojekt verkar han för naturbaserade lösningar och livsmiljöer som är vackra, sinnliga och resilienta. Utgångspunkten är att allt i vår omgivning har en koppling till ekosystemet. Vid sidan av uppdraget om Campusplan Ultuna arbetar han just nu med stadsutveckling i kulturhistoriskt värdefull miljonprogramsmiljö i Bredäng, Stockholm där nya offentliga rum, gröna stråk och koloniområden utgör stommen i planen.

Martin Livian arbetar på Probility som arkitekt och projektledare med en bredd av uppdrag från analys, rapport- och programskrivning i tidiga skeden till gestaltning och projektering av bostäder och kontor.

Martin har särskilt stor erfarenhet av miljöer för lärande och innovation på både övergripande planeringsnivå – i synnerhet stora utvecklingsplaner med flera intressenter – såväl som i skiss och projektering av verksamhetslokaler. Under de senaste åren har Martin, ofta i nära samarbete med Fredrik Rosenhall, drivit arbetet med att ta fram campus- och utvecklingsplaner för bland annat Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Chalmers och SLU Alnarp.

Martin intresserar sig särskilt för frågor som rör social hållbarhet och har vid sidan om sin specialistroll i projekt även flerårig erfarenhet av att skriva debattartiklar, föreläsa och leda workshops och utbildningar inom ämnet. Tillsammans med bland annat Fredrik Rosenhall har Martin varit med och skrivit boken Att bygga mötesplatser – en teoretiskt ramverk och en praktisk handbok för alla som vill förstå och utveckla miljöer för värdeskapande möten mellan människor.

Martin har även ett stort intresse för frågor som rör stadsbyggnad och livsmedelssäkerhet. Efter examensarbetet på Chalmers Tekniska Högskola, som handlade om att synliggöra relationen mellan stad och land, fördjupades intresset i och med ett stipendium från Helge Ax:sson Jonssons stiftelse, vilket möjliggjorde en längre resa för att studera platser som Havanna, Detroit, Chicago och Portland där livsmedelsproduktion på olika sätt införlivats i stadsutvecklingen.

Mer information och anmälan

Anmäl dig före den 5 oktober här 

Läs mer om campusplan Ultuna

Här finns det mesta du behöver veta samt mer information om temamötena

* Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas enligt Wikipedia.


Kontaktinformation

Johan Lindersson, projektchef
Fastighetsavdelningen, SLU
johan.lindersson@slu.se, 018-67 10 32, 072-246 87 77