SLU-nyhet

Många fåglar i äldre granskog

Publicerad: 11 december 2018

En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa arter är indikatorer för höga naturvärden.

Vid föryngring väljer många skogsägare bort tall till
förmån för gran. En orsak är att tall betas mycket, eller tros betas mycket, av klövvilt.
I denna studie undersökte vi hur det påverkar fågelfaunan.
VI INVENTERADE tio bestånd vardera av 55-årig tall, 80-årig tall, 55-årig gran och 80-årig gran. Dessutom inkluderades tio barrdominerade reservat som referens till mer naturliga ekosystem.
Totalt undersöktes alltså 50 olika bestånd fördelade på fem olika typers barrskog. I varje bestånd mättes träd, buskar och död ved för att kontrollera hur dessa faktorer påverkar fågelfaunan. Alla de undersökta skogar är belägna i östra Småland.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation