30 nov

Björken, SLU , Umeå

Slutseminarie för Multiskadad skog - ett samverkansprojekt

evenemang | seminarier, workshops |

Välkommen på slutseminariet för samverkansprojektet multiskadad ungskog i norra Sverige. Kom och lyssna på de senaste forskningsrönen, få svar på dina frågor och nyttja möjligheten att påverka framtida forskning inom området.

Samverkansprojektet startade 2020 med anledning av att problematiken med skogsskador i norra Sverige länge orsakat oro hos myndigheter och skogsbruk. Det saknades kunskap om vad skadorna beror på och hur de ska hanteras på lång och kort sikt, att känna igen de olika skadegörarna samt om best practise för skötsel av skadade bestånd. Dessa frågor har projektet arbetat med.

Skogsstyrelsen som ansvarat för projektet har genomfört det i samverkan med SLU, Skogsforsk, Sveaskog, SCA, Holmen, Norra Skog, Svenska kyrkan och Jägerförbundet.

På projektets sida hos Skogsstyrelsen hittar du mer information.

På webbsidan för seminariet hittar du information och program.

Program

Preliminär dagordning

08.30 Morgonfika (frivilligt för dem som är på plats i Umeå)

09.00 Välkommen och upplägg för dagen, Clas Fries
09.10 Multiskadad ungskog: Överblick, Konsekvenser & effekter, Staffan Norin SKS
09.40 Repliker och inspel från särskilt inbjudna
10.00 Ny kunskap: Törskatesvamp, SLU + Skogforsk + Umeå universitet

- Grundläggande biologi, Berit Samils/Jan Stenlid, SLU
- Metoder för att detektera skadesvampar, Berit Samils/Jan Stenlid, SLU
- Törskategeografier och riskindexkarta, Henrik Svennerstam, Skogforsk, Ke Zhang, SLU
- Variant av törskate i olika geografier och resultat från sporfällor, Ke Zhang, SLU
- Historiska nivåer av törskate, Per Stenberg, Umeå universitet

10.30 Bensträckare

10.40 Forts: Ny kunskap: Törskatesvamp, SLU + Skogforsk + Umeå universitet
11.30 Älgbetets roll i multiskadad ungskog, Märtha Wallgren, Skogforsk
11.45 Lunch
12.45 Introduktion: Skogsskötsel för minskad skaderisk, Tobias Gramner, SKS
13.00 Ny kunskap: Skogsskötsel

- Stamkvistningsförsök för törskatesvamp, Jan Stenlid, SLU
- Demoförsök röjning i törskateskadade bestånd, Jonas Öhlund, Skogforsk
- Demoförsök gallring i törskateskadade bestånd, Jonas Öhlund, Skogforsk
- Begränsad produktionsförlust i törskateskadade gallringsbestånd, Skogforsk
- Ekonomisk analys av omstart, Tommy Mörling (SKS)
- Lärkens risker och möjligheter i norra Sverige, Tommy Mörling, SKS


14.10 Praktiska erfarenheter från skogsbruket
14.30 Eftermiddagsfika inkl. bikupeövning inför frågestund/diskussion
14.50 Ny kunskap: Resistensarbetet, SLU, SKS, Skogforsk
15.15 Utvärdering av projektet, Tobias Gramner, SKS
15.25 Frågestund/diskussion
15.55 Sammanfattning/avslutning, Staffan Norin, SKS


Kontakt inom SLU

ake.olson@slu.se, 018-671876