Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Publicerad: 30 juni 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på veterinärprogrammet på SLU i Uppsala, campus Ultuna.

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 30 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Anatomins grunder. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Studenter som är antagna till program måste delta i uppropet. Se till att ha giltig legitimation tillgänglig. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 30 augusti. Om du inte deltar i uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

 

De kommande 5,5 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Du som student står i centrum för vårt arbete, men du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Programmet har en bunden studiegång som innebär att du läser kurserna i en speciell ordning. De första åren innehåller basvetenskapliga kurser, därefter följer mer tillämpade och kliniska kurser där du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet.

Studier på veterinärprogrammet kräver en målmedveten heltidssatsning. Under utbildningen kommer du naturligtvis att arbeta med djur men inte bara kliniska patienter utan även undervisningsdjur, döda djur och organ. Alla inlärningsmoment med hantering av levande eller döda djur samt djurmaterial är genomtänkta och leder till nödvändiga kunskaper. Dessa moment, som till största delen är obligatoriska, kan inte ersättas med alternativ utan djuranvändning. Läs mer om användning av djur i utbildningen i SLU:s policy. Stor vikt läggs på undervisning i livsmedelssäkerhet där allt från hälsoarbete bland produktionsdjur till kontroll av livsmedel inklusive obligatorisk praktik på slakteri ingår.

Studierna växlar mellan basgruppsarbete, föreläsningar, gruppövningar och självstudier på icke-schemalagd tid. En stor del av tiden är schemalagd även om det varierar något mellan kurser. Inom veterinärprogrammet förekommer auskultationer på kvälls- och helgtid och senare i utbildningen även deltagande i jourverksamhet. Det förekommer obligatoriska studieresor, där studenten betalar 50 % av kostnaderna för resa och boende, samt extern praktik där studenten står för hela kostnaden, men där vistelse på annan ort inte är obligatorisk. Undervisningen omfattar dissektioner, obduktioner och operationer samt hantering, undersökning, provtagning och behandling under handledning men även självständigt på hund, katt, häst, nöt, får, get och gris. Livsmedelskontroll och köttbesiktning ingår inom livsmedelssäkerheten, bl.a. under en vecka på ett slakteri. Teoretisk och praktisk undervisning om avlivning av olika djurslag ingår i utbildningen då en veterinär på ett korrekt sätt måste kunna avliva djur.

En uppfräschning av studieteknik och kunskaper i framför allt engelska (en stor del av litteraturen är på engelska) biologi och kemi rekommenderas om du inte studerat på ett tag. Ett kompendium för repetition av kunskaperna om däggdjurets uppbyggnad kan hämtas på kurssidan för Anatomins grunder. I ett separat dokument kan du även hitta information från de välkomstvärdar som kommer att finnas tillgängliga under de första dagarna på utbildningen.

Tänk på att det kan uppstå kostnader för bl.a. kurslitteratur redan från terminsstart, innan du har hunnit få din första studiemedelsutbetalning.

Varmt välkommen till SLU!
Helene Hamlin och Karin Vargmar, programstudierektorer

Kontakt

Programstudierektor
Helene Hamlin
018-67 14 68

Ställföreträdande programstudierektor
Karin Vargmar
018-67 21 77

Kursledare för första kursen
Elisabeth Persson
018-67 21 54

Ordförande i studentkåren, Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
Mika Berglund

Ansvarig utbildningsfrågor VMF
Tommi Pölkkö

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - veterinärprogrammet

Anmälan till nästa kurs

Studenter på veterinärprogrammet anmäler sig via http://www.antagning.se till kurser från och med årskurs 2:

 • Inför HT åk 2 - anmälan till VM0113
 • Inför VT åk 2 - anmälan till VM0114, VM0115
 • Inför HT åk 3 - anmälan till VM0118, VM0122, VM00120
 • Inför VT åk 3 - anmälan till VM0123, VM0121, VM0128
 • Inför HT åk 4 - anmälan till VM0125, VM0131
 • Inför VT åk 5 - anmälan till VM0129
 • Inför HT åk 6 - anmälan till EX0869

Anmälan till kurser görs senast 15 oktober/15 april terminen innan kursen ska gå. Vid frågor, kontakta programstudierektor eller antagning@slu.se.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinikvistelse ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.

Examensarbete

All information du behöver inför och under ditt examensarbete (30 hp) i årskurs 6 finns på sidan Examensarbeten inom VH-fakulteten, på kurshemsidan för kurs EX0869 eller i Canvasrummet för examensarbetet.

Öppna eftermiddagar inom veterinärprogrammet 2021

(ej schemalagda inom ordinarie kurs) Fastställda i Programråd Veterinär 2020-10-06 samt 2021-03-01

Onsdagen den 13 januari

 • Muntliga redovisningar examensarbeten

Onsdagen den 3 februari

Onsdagen den 3 mars

Onsdagen den 7 april

Onsdagen den 5 maj

Onsdagen den 8 september

Onsdagen den 6 oktober

Torsdagen den 28 oktober

 • Veterinärkongressen

Onsdagen den 24 november

 • VMF:s näringslivsdag

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Veterinärprogrammet 2021/2022 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2020/2021 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2019/2020 (pdf)


Kontaktinformation

Programstudierektor Veterinärprogrammet

Helene Hamlin, universitetslektor 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Helene.Hamlin@slu.se, 018-67 14 68 

Stf programstudierektor Veterinärprogrammet

Karin Vargmar, universitetsadjunkt
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap/ Enheten för patologi
Karin.Vargmar@slu.se 018-67 21 77

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se