Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Publicerad: 05 september 2017
veterinar1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på veterinärprogrammet

Vi ser fram mot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2017 börjar måndagen den 28 augusti klockan 10.00 i Undervisningshuset, Ultuna (se karta) med att rektor hälsar alla nya SLU-studenter välkomna i Aulan. Därefter sker registrering på Loftet (studentkåren hjälper till att hitta dit).

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet med dig att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

Studenter som är antagna till program måste närvara vid registreringen. Ta med giltig legitimation. Har du särskilda skäl för att utebli från registreringen måste du meddela det per mail till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 28 augusti. Om du inte närvarar vid uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Du börjar dina studier med kursen Anatomins grunder. På kurshemsidan hittar du viktig information om kursen, programmet och kontaktuppgifter. Därefter går du Biomedicinsk baskurs. Du hittar också mer information för nya SLU-studenter på sidan Ny student.

De kommande 5,5 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetssamma men också väldigt roliga. Du som student står i centrum för vårt arbete, men du har även ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Programmet har en bunden studiegång som innebär att du läser kurserna i en speciell ordning. De första åren innehåller grundläggande kurser, därefter följer mer tillämpade och kliniska kurser där du arbetar med frågeställningar som liknar dem du möter i arbetslivet.

Studier på veterinärprogrammet kräver en målmedveten heltidssatsning. Du kommer naturligtvis att arbeta med djur under utbildningen. Alla inlärningsmoment med hantering av levande eller döda djur samt djurmaterial är genomtänkta och leder till nödvändiga kunskaper. Dessa moment, som till största delen är obligatoriska, kan inte ersättas med alternativ utan djuranvändning. Läs mer om användning av djur i utbildningen i SLU:s policy. Stor vikt läggs på undervisning om livsmedelssäkerhet där allt från hälsoarbete bland produktionsdjur till kontroll av livsmedel inklusive praktik på slakteri ingår.

Studierna växlar mellan basgruppsarbete, föreläsningar, gruppövningar och självstudier på icke-schemalagd tid. En stor del av tiden är schemalagd även om det varierar något mellan kurser. Inom veterinärprogrammet förekommer auskultationer på kvälls- och helgtid och senare i utbildningen även deltagande i jourverksamhet. Det förekommer obligatoriska studieresor, där studenten betalar 50 % av kostnaderna för resa och boende, samt studieresor/extern praktik som inte är obligatoriska, där studenten står för hela kostnaden. Undervisningen omfattar dissektioner, obduktioner och operationer samt hantering, undersökning, provtagning och behandling under handledning men även självständigt på hund, katt, häst, nöt, får, get och gris. Livsmedelskontroll och köttbesiktning ingår inom livsmedelssäkerheten, bl.a. under en vecka på ett slakteri. Teoretisk och praktisk undervisning om avlivning av olika djurslag ingår i utbildningen då en veterinär på ett korrekt sätt måste kunna avliva djur.

En uppfräschning av studieteknik och kunskaper i framför allt engelska (en stor del av litteraturen är på engelska), biologi och kemi rekommenderas om du inte studerat på ett tag. Ett kompendium för repetition av kunskaperna om däggdjurets uppbyggnad kan hämtas på kurshemsidan för Anatomins grunder. I ett separat dokument kan du även hitta information från de välkomstvärdar som kommer att finnas tillgängliga under de första dagarna på utbildningen.

I början av terminen kommer veterinärprogrammet att beställa stövlar med stålhätta som du kommer att använda under hela utbildningen. Programmet står för halva kostnaden så du betalar ca 400 kr för stövlarna. Du kommer också att ha utgifter (ca 2 000 kr) för kurslitteratur, avgifter till studentkåren m.m. Försök att ordna så att du har möjlighet att köpa (eller låna) böcker utan att behöva invänta studielånet.

Varmt välkommen till SLU och veterinärprogrammet!
Marie Sterning och Karin Vargmar, programstudierektorer

 

Kontakt

Programstudierektorer

Marie Sterning
018-67 14 52, 070-344 95 93

Karin Vargmar
018-67 21 77

Kursledare för första kursen

Elisabeth Persson
018-67 21 54

Ordförande i studentkåren, Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
Ida Jansson

Ansvarig utbildningsfrågor VMF
Louice Ekesbo

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande! Tillgodoräknade poäng räknas inte som studieresultat av CSN.

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Studieinformation - veterinärprogrammet

Anmälan till nästa kurs

Studenter på veterinärprogrammet anmäler sig via http://www.antagning.se till de flesta kurser från och med årskurs 2:

 • Inför HT åk 2 - anmälan till VM0056
 • Inför VT åk 2 - anmälan till VM0057 och VM0058
 • Inför HT åk 3 - anmälan till VM0097, VM0089, VM0067
 • Inför VT åk 3 - anmälan till VM0087, EX0700, VM0098
 • Inför HT åk 4 - anmälan till VM0072
 • Ingen anmälan behövs till kurserna i klinikrotationen (VT åk 4 samt HT åk 5), utom efter studieuppehåll, då studenten kontaktar antagning@slu.se
 • Inför VT åk 5 - anmälan till VM0090 samt val till djurslagsinriktade kurser och valbara kurser
 • Inför HT åk 6 - anmälan till examensarbetet

Anmälan till kurser (inklusive val till djurslagsinriktade och valbara kurser) görs senast 15 oktober/15 april terminen innan kursen ska gå. Vid frågor, kontakta programstudierektor eller antagning@slu.se.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinikvistelse ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.

Examensarbete

All information du behöver inför och under ditt examensarbete (30 hp) i årskurs 6 finns på sidan Examensarbete i veterinärmedicin.

Öppna onsdagseftermiddagar inom veterinärprogrammet 2017/2018

(ej schemalagda inom ordinarie kurs) Fastställda i Programråd Veterinär 2017-02-15

Onsdagen den 6 september 2017 (gäller ej årskurs 1)

Onsdagen den 4 oktober 2017

 • info till åk 5 om val till djurslagsinriktade och valbara kurser samt om examensarbeten

Minst en halvdag under Veterinärkongressen (torsdag – fredag 9 - 10 november 2017)

Onsdagen den 6 december 2017

Onsdagen den 7 februari 2018

Onsdagen den 7 mars 2018

Onsdagen den 11 april 2018

 • Lövstabesök årskurs 1

Onsdagen den 16 maj 2018


Kontaktinformation

Programstudierektor Veterinärprogrammet

Marie Sterning, universitetslektor 
Institutionen för kliniska vetenskaper/ Avdelningen för diagnostik och stordjur/ Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar 
Marie.Sterning@slu.se 018-67 14 52 

Stf programstudierektor Veterinärprogrammet

Karin Vargmar, universitetsadjunkt
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap/ Enheten för patologi
Karin.Vargmar@slu.se 018-67 21 77

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se