Hållbar stadsutveckling – antagna fr.o.m. hösten 2024

Publicerad: 13 juni 2024

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev från Programstudierektorerna 2024

Grattis till din plats på mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling vid SLU i Alnarp och Malmö Universitet. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Du börjar dina studier med kursen Stadens utmaningar på SLU som ges parallellt med Hållbar stadsutveckling i teori och praktik på Malmö Universitet.

Kurser på SLU kan du söka upp med hjälp av den här sökfunktionen för att se mer information, schema och litteratur etc.
Information om Malmö Universitets kurser hittar du via sökfunktionen och den programspecifika sidan.

De kommande 2–3 åren kommer att innebära en hög grad av självständighet, men också mycket arbete i grupp, ofta tillsammans med studenter med helt annan bakgrund. Det kommer också att innebära kontakter med olika företrädare för relevanta branscher och inblickar i olika projekt kring hållbar stadsutveckling, samt teoretisk fördjupning och förankring.

Under studietiden kommer du att läsa kurser vid både SLU och Malmö Universitet, ibland tillsammans med studenter som läser fristående kurser. Vi betraktar blandningen av kompetenser bland studenter, lärare och mellan de båda lärosätena som en viktig tillgång och det ger stort perspektiv till programmet. Det gör att vi kan tillgodose ett ökande behov av personer med olika bakgrund som har förmåga att driva hållbarhetsprocesser i alla delar av samhället.

Varmt välkommen till programmet!
Helena Mellqvist, programstudierektor SLU och Peter Parker, programansvarig MaU

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 24/25

 Översiktsbild Ramschema läsåret 24/25

Årskurs 1

Stadens utmaningar

2024-09-02 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trainee-program

i Göteborgstrakten! Ett utmärkt tillfälle efter examen! Länk till Framtidens samhällsbyggare.

Utbildningens struktur

Utbildningen är flexibelt uppbyggd genom att du har möjlighet att läsa delar av den på halvfart. Årskurs ett består av fyra kurser om vardera 15 hp, som var och en läses över en hel termin på halvfart. Du kan välja att läsa två kurser parallellt och bli klar med årskurs ett på ett år istället för två. I årskurs två är upplägget två kurser på helfart och ett avslutande självständigt arbete på 30 hp (vilket kan genomföras på hel- eller halvfart), vilket leder till en masterexamen i landskapsarkitektur.

Schemalagd undervisning på enskilda kurser är normalt förlagd till två dagar i veckan, antingen i Malmö eller i Alnarp (som ligger strax utanför Malmö). Avvikelser från detta kan förekomma, särskilt vid exkursioner och studiebesök.

Årskurs 1, hösttermin

Stadens utmaningar (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen inleder utbildningen och presenterar stadens förutsättningar med de komplexa problem som måste hanteras för att driva utvecklingen mot hållbarhet. Kursen skapar en gemensam grund för de fortsatta studierna i utbildningen. Kursen ges vid SLU i samarbete med Malmö universitet.

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen utgår ifrån ett antal fallstudier och teoretisk litteratur. Vi analyserar fallstudierna för att bygga upp en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man kan arbeta med hållbar stadsutveckling i praktiken. Kursen ges på Malmö universitet.

Årskurs 1, vårtermin

Projekt- och processledning (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Du kommer att lära dig om de teorier och verktyg som krävs för att på ett professionellt sätt organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges på Malmö universitet.

Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen bygger på att du gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Här kan du utgå ifrån redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges på Malmö universitet.

Under höst- och vårterminen kommer frivilliga exkursioner att genomföras vissa onsdagar.

Årskurs 2, hösttermin

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (15 hp, helfart period 1)

och

Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs (15 hp, helfart period 2)

Kurserna ger en fördjupad kunskap kring de resurser som offentliga och privata aktörer kan mobilisera för att främja en hållbar stadsutveckling i den redan byggda miljön samt avser att ge en bild av tendenser och drivkrafter inom modern stadsplanering. Fokus är alltså på utveckling och förvaltning av det redan byggda för att skapa hållbara städer. En viktig aspekt är planeringsstrategier för en hållbar utveckling inom den framtida infra- och bebyggelsestrukturen. Kurserna innebär samverkan med olika aktörer och ges vid SLU.

Årskurs 2, vårtermin

Självständigt arbete (30 hp)

Ett större självständigt arbete utgör slutpunkten i masterutbildningen. Arbetet innebär att man själv i samråd med en eller flera handledare planerar och genomför ett arbete i hållbar stadsutveckling. Arbetet kan göras på hel- eller halvfart över en eller två terminer. Kursen är en förutsättning för att man ska få ut en masterexamen. Arbetet examineras vid SLU.

 

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Sustainable Urban Management - Master's Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Hållbar stadsutveckling

Helena Mellqvist, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-41 54 69
E-post: helena.mellqvist@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson, tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Katrin Larsson Litsfeldt, tel: 040-41 5416, E-post: katrin.larsson.litsfeldt@slu.se