SLU-nyhet

Innovationspris för SLU Umeå

Publicerad: 06 maj 2022

Arbetar eller studerar du på Campus Umeå och har en idé med potential att förändra den gröna näringen? Då är du välkommen att söka innovationspriset på 50.000 kronor.

SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrland har instiftat ett pris för hållbara innovationer. - För nyttiggörande inom jord och skog.

Den gröna näringen står inför en av sina största utmaningar någonsin. Det krävs stora förändringar och utveckling inom inte minst skogs- och jordbruk. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå är världsledande inom skog och forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi tror att många av de lösningar som behövs för att uppnå FNs globala mål finns vid SLU i Umeå.

Entreprenöriella drivkrafter hos forskare och studenter är absolut nödvändigt för den omställning som näringen, och jorden, står inför. Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller metod som kan bidra till en hållbar utveckling? Sök SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer. För nyttiggörande inom jord och skog och vinn upp till 50.000 kr!

Genom att tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland skapa ett Innovationspris vill SLU bidra till en innovationsfrämjande kultur som möjliggör att mer av universitetets samlade kunskap förvandlas till nyttiggörande innovationer i samhället.

Priset ges till en idé med potential att förändra den gröna näringen. Idéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst välkomnas att söka Innovationspriset. Idéernas natur kan ta många former och alla välkomnas oavsett om de är produkt, tjänst, metod eller något annat som i dagsläget inte är känt.

Priset är personligt och delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Vem kan tävla?

Du som är student, forskare eller anställd vid SLU Umeå är välkommen att delta, oavsett disciplin. Innovationen kan vara produktrelaterad såväl som tjänsteorienterad, men får ej ha nått kommersiell fas.

Om ni är flera bakom en idé måste minst en av er vara student, forskare eller anställd vid SLU Umeå. Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den, måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans, prissumman delas då mellan de sökande.

Observera att tidigare vinnare av detta pris, inte kan tävla igen med samma idé. Gäller endast de som mottagit prispengar och inte de som fått hedersomnämnande.

Viktiga datum

SLU Holding sköter de praktiska detaljerna kring priset och tar emot ansökningar mellan 2 maj och 20 september 2022.

Vinnaren tillkännages under Skogsfakultetens fakultetsdagar 16-17 november. Priset delas ut gemensamt av Göran Ericsson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och en representant för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Varför ett innovationspris?

Den gröna näringen står inför stora behov av förändring och utveckling. Som del i detta behövs drivkraft och nya tillvägagångssätt.

SLU har en nyckelroll i att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan. SLU är mycket aktivt i denna frågeställning och levererar kontinuerligt nya rön från forskningen som bidrar till en hållbarare näring.

Som komplement till nya forskningsrön behövs implementering av dem. Nya affärsmodeller och nya företag för att verkligen driva förändringen i hamn. Utöver resultaten från forskningen tror vi därför att den entreprenöriella drivkraften hos våra forskare och studenter är viktiga i den omställning som näringen, och jorden, står inför. En värld där innovationer och entreprenörskap oundvikligen kommer behövas för att ändra en bransch där förändring annars kan ta längre tid än vad vi kanske har i detta läge.

Vem kan söka innovationspriset?

Både studenter, forskare eller anställda vid SLU Umeå är välkomna att delta, liksom alla discipliner från samtliga institutioner vid vårt campus. Innovationer kan vara produktrelaterade såväl som tjänsteorienterade - vi sätter inga sådana begränsningar på tävlingsbidragen.

Individer såväl som team är välkomna att ansöka och prissumman delas då mellan de sökande. Finns det flera personer bakom en idé så måste minst en av er vara student eller anställd vid SLU Umeå. Som student krävs att du tagit poäng (minst 1 ECTS) vid SLU Umeå under det läsår som tävlingen pågår.

Notera att du enbart kan söka för en innovation som är din. Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den så måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans.

Priset

Priset med total prissumma om 50.000 kr delas ut till den forskare, anställda eller student som enligt juryn inkommit med den bästa idén. Finns det flera personer bakom det vinnande bidraget delas prissumman mellan de sökande. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnaren tillkännages under hösten 2022. Priset delas ut gemensamt av dekanus på SLUs Skogsvetenskapliga fakultet, Göran Ericsson och representant för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Priset är personligt och det finns inget krav på återrapportering, men vi ser gärna att pristagarna 12 månader efter mottaget pris återkopplar till oss med en kort summering av hur priset påverkade deras möjlighet att driva sitt projekt vidare.

Vinnaren åtar sig att presentera sitt vinnande bidrag vid prisceremonin/prisutdelningstillfället liksom vid ett seminarium riktat mot Swedbankpersonal och andra inbjudna i Swedbanks lokaler. Tidsmässigt ska detta ske i anslutning till att priset delas ut (1-4 veckor senare). Datum för seminariet bokas efter dialog med det vinnande bidraget.

Prissumman är ett stipendium som delas ut direkt till vinnaren av Sparbanksstiftelsen Norrland och är normalt inte skattepliktigt. Mottagaren ansvarar dock för att detta klargörs med skatteverket.

Prisutdelningen sker vid skogsvetenskapliga fakultetens fakultetsdagar 16-17 november.

Urvalskriterier

Innovationspriset är öppet för alla idéer, men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen. Vår bransch behöver fler innovationer för att minska belastningen på miljön och vi hoppas att priset blir ett viktigt verktyg för att skynda på den utvecklingen.

Vi välkomnar projektidéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst att söka Innovationspriset.

Bedömningskriterierna som vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån är följande:

  • 25% Innovationshöjd/idé, att idén är ny, väl genomtänkt samt tydligt och klart beskriven.
  • 25% Kommersiell potential alt. samhällsnytta samt skalbarhet. Idén kan attrahera, behålla och utvidga sin kundbas. Att idén har potential att bli en ekonomiskt hållbar verksamhet.
  • 25% Genomslagskraft, att idén på ett positivt sätt kan påverka samhället ekonomiskt, socialt och ekologiskt, hur idén förhåller sig till FN: s globala mål.
  • 25% Genomförandepotential/trovärdighet, har affärsidén verifierats/testat mot de viktigaste användarna/kunderna. Har teamet kunskap om risker samt vilka kompetenser och behov projektet har?

Inkomna bidrag kommer att screenas av en arbetsgrupp/screeningjury. Arbetsgruppen/screeningjuryn väljer ut de 3-5 bästa bidragen, dessa får juryn bedöma. Juryn beslutar sedan vilket bidrag som utses till vinnare. Vid behov kommer juryn att få träffa de projekt som kvarstår som möjliga pristagare efter den första selektionen för att ta del av deras projektpresentationer. I så fall förväntas finalisterna att ta fram en kort pitch som möjliggör för juryn att bedöma innovationens sammanhang och hur teamet kan ta projektet vidare till kommersiell fas eller nyttiggörande i samhället.

Varken arbetsgruppens/screeningjuryns eller juryns beslut kan överklagas.

Sekretess

Ansökningar till innovationspriset kommer hanteras konfidentiellt och innovationen kvarstår som sökandes egendom även efter tävlingen.


Kontaktinformation

Maria Klintenäs, SLU Holding

Maria Klintenäs

Senior Innovation & Business Advisor

SLU Holding

Maria.klintenas@slu.se

tel: 073-739 0269