SLU-nyhet

SLU-studenter får uppsatsstipendium

Publicerad: 01 juli 2020
Foto från utdelning av Landhypoteks stipendium.

SLU-studenterna Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark får Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. De belönas för sitt examensarbete om överlåtelseformer och hur olika intressenters tillgångar utvecklas efter en ägarväxling.

Det handlar om mycket känslor och stora värden. Fastigheter och gårdar som gått i arv i generationer. Frågan om vem som ska ta över familjens skog eller gård innebär ett stort beslut. Ägarväxling över generationsgränserna är en naturlig del av jord- och skogsbruket. Samtidigt är det en fråga som funnits i alla tider, och som blir allt viktigare för de gröna näringarnas fortlevnad. Vad är viktigt att tänka på, när bör det göras och hur? Vilken är den bästa överlåtelseformen? Det är frågor som Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark går igenom och besvarar i sitt examensarbete på agronomprogrammet vid SLU i Uppsala.

Uppsatsen med titeln Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser – Överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid behandlar en rad aspekter att tänka på i samband med ägarskifte av en skogsfastighet.

Juryn, som bestått av jord- och skogsbruksexperter på Landshypotek Bank, skriver i sin motivering:

”Med entusiasm utmanar och prövar författarna vilken överlåtelseform som är mest ekonomiskt gynnsam över tid för de olika primärintressenterna vid ett generationsskifte av en skogsfastighet. Författarna vänder på stenar och hittar nya och intressanta perspektiv. Studien är ett nytänkande där de tar hänsyn till alla primära intressenters perspektiv vid generationsskifte och uttrycker de olika intressenternas perspektiv i siffror. Det är en väl genomförd studie där resultat, diskussion och slutsatser tydligt relaterar och återkopplar till bakgrund, syfte och teori. Generationsskifte är en central och viktig fråga som alltid kommer att finnas för jord- och skogsfastigheter. Studiens angreppsätt och resultat har en tydlig praktisk tillämpbarhet. Den kan vara ett bra verktyg för de olika intressenterna till en jord- och skogsfastighet att tidigt komma in i diskussionen kring generationsskiften.”

– Vi var intresserade av generationsskiftesfrågor. Och under arbetets gång blev vi även intresserade av hur folk ser på tillgångar i största allmänhet. Det var roligt att forska i detta, säger Carl Filip Trolle-Hjälte.

– Många inom lantbruksnäringen står inför stora generationsskiften. Överlag var det här en möjlighet att sätta sig in i ämnet, vi fick tid för det och passade på att välja ett ämne som vi ville bli mer insatta i, säger uppsatskollegan Magnus Wretemark.


Kontaktinformation