SLU-nyhet

Juryns motivering och omröstning i studentdesigntävlingen 2020

Publicerad: 17 juni 2020
Årets studentdesigntävling var för första gången en platsbunden tävling. Platsen var askgravlunden Linnéan på S:t Sigfrids griftegård i Borås. År 2012 anlades askgravlunden Linnéan på S:t Sigfrids griftegård i Borås. Skulptören Pål Svensson har gjort konstverket Livets Källa som är placerad på en av smyckningsplatserna där en bäck rinner ner till Evighetens Ö.
Ytan som varit aktuell för tävlingen ligger precis nedanför de nya murarna och vetter mot dammen med Evighetens Ö. Denna yta kommer i framtiden att användas som en utökning av Linnéan.

Juryn har beslutar att nominera följande förslag:

Ängskastellet, Stillhetens ö och Vila – Liva
Ängskastellet

Vackert, allvarstyngt och starkt. Monumentalt och sakralt. Ett nytt formspråk som kompletterar det befintliga med genomtänkta detaljer. För tankarna till monument efter stora förluster. Ett stramt förslag som mäktar svara upp mot den tyngd som sorg medför. Placeringen i landskapet är väl förankrad och medger också en vidare utbyggnad utan att för den delen vara beroende av en sådan för att fungera.

Det inre runda svala rummet består av väggar av kalkstensplattor med namnplattor på. Genom gluggar i de tjocka väggarna skymtar man omgivningen. En harmonisk plats för eftertanke och stillhet, men trygghetsaspekten kanske behöver beaktas ytterligare.

Placeringen i landskapet och höjdsättningen av kastellet bevarar siktlinjen från utsiktsstället och tar fasta på idéen om kontakt med Evighetens Ö. Förslaget har valt att bryta mot uttrycket hos den befintliga askgravlunden Linnéan, men har lyckats att skapa en annorlunda form som ändå passar in i omgivningen.

Stillhetens ö

Lätthet, förgänglighet, sublimt. Ett förslag som förmedlar en lätthet vilken för tankarna till det flyktiga i livet, den svenska sommaren. En ö i landskapet som är väl förankrad i sin placering.

Den avskurna runda platsen och formklippta träden tangerar siktlinjen mellan utsiktsstället och Evighetens Ö. Formen är placerad ute i ett helt öppet landskapsrum som knyts an med en bro i stål så att man går över ängen – inte på marken – för att nå platsen. Fin komposition som visar stor respekt för befintliga värden och på ett subtilt sätt löser olika nödvändiga kopplingar, som siktlinjen mot evighetens ö.

Den cirkulära formen är så stark så att den symmetriska hanteringen av trädens placering och beskärning inte skulle behövts. En friare placering skulle skapa en än mer respektfull attityd mot siktlinjen.

Vila Liva

Månglagrat, nyfiket, rumsligt. En spännande, lekfull gestaltning, med tydliga karaktärsrum, som bjuder till vila, eftertanke, liv, umgänge och aktivitet. De mjukt organiska granitmurarna och gångarna med spetsiga vinklar skapar en kontrastverkan som skiljer sig fint från materialens natur. Det hårda blir det mjuka och det mjuka visar livets vändningar med sina olika faser och överraskningar.

Möjligheterna i förslaget är många vilket tillsammans med den rumsliga och landskapliga bearbetningen ger ett vackert, platsanpassat och samtidigt robust förslag. Gränser mellan ängsmarken och gångvägen - med murar som flikas in - skapar rum för de meditativa stunder, samt samtal och möte. Äventyrsstråket framkallar nyfikenhet, och uppmuntrar till lek och utforskning av omgivning. Förslaget tar även hänsyn till trygghet, biologiskmångfald och mångfunktionalitet.

Förbättringspotential ligger i att säkra siktlinjen mot Evighetens Ö, där ett skifte mellan placering av gångyta och ängsmark och/eller björkarnas placering och antal kan övervägas.

Fakta:

Tävlingen arrangerades av Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design.

Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Anna Jaderyd, Borås pastorat, Caroline Dahl, Tankesmedjan Movium, Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB, Jitka Svensson, SLU, Kurt Johansson, STEN Sveriges Stenindustriförbund och Ronny Holm, SKKF.

Till omröstningen hos SKKF, här finns också mer information om tävlingen och de tre bidragen.