SLU-nyhet

FRASiga resultat

Publicerad: 03 april 2019

27-28 mars var det "Fras-dag" i Alnarp. De sex doktoranderna berättade om deras resultat så här långt, det är pusselbitar i Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, vilket förkortas Fras.

Mikolaj Lula (bilden nedan) arbetar för att hitta vägen till bättre föryngringar av tall. På försöksgården Tagel jämförs olika föryngringsmetoder. Förra årets extremt torra sommar var en utmaning, vilket gick hårt åt de naturligt föryngrade plantorna utan markberedning. På övriga försöksytor var överlevnaden betydligt bättre, inte minst tycks de förädlade plantorna gå bra. I försöket används ett nytt instrument för att löpande mäta fukt och temperatur i jorden.

 
Mikolaj Lula

  Per Nordin

Per Nordin (bild ovan) kommer att undersöka hur vattenkartor, laserscanning och andra hjälpmedel kan ge bättre och smartare föryngringar. Teoretiskt sätt skulle antalet planterade plantor kunna minskas med mer detaljerad information hygget i planeringsfasen. Detta eftersom det skulle finnas en möjlighet till att förutse vilka delar av hygget som lämpar sig bäst för olika trädslag, vilka delar som bör undvikas för plantering på grund av markens egenskaper och plantors chans för överlevnad, vilka markberedningsmetoder som bör användas, eller var det finns stor chans för kraftigt uppslag av naturlig föryngring.

Mostarin Ara (ovan) redovisade resultaten från förbandsförsök som visar att den rumsliga fördelningen av plantor på ett hygge inte har så stor betydelse, vid samma plantantal. Traditionellt används kvadratiska förband, 2 x 2 meter mellan plantorna. I en studie undersöktes om tall, contortatall och gran påverkas av vilken typ av förband (kvadratiska och rektangulära) som används. Det visade sig att varken volymproduktionen eller diameterfördelningen påverkades av den rumsliga fördelningen, det viktiga är en bra planteringspunkt.

Delphine Lariviere (nedan) forskar på hur den generella hänsynen som lämnas vid avverkningar ska tillvaratas på längre sikt i kommande trädgenerationer. I en första studie undersöktes gamla ekar som sparats som naturhänsyn bland granskogen. För att de ska överleva och utvecklas är frihuggning viktigt.

 
Delphine Lariviere

   Magnus Persson

Magnus Persson (ovan) presenterade resultat från ett första delprojekt om "Effektiv beståndsbehandling". Resultaten från provytor i gran och tall visar att det är stora skillnader i grundyta före och efter första gallring. Bakom ett medelvärde döljer sig alltså betydande skillnader. En fråga är om skillnaderna kan jämnas ut genom att variera skötseln inom beståndet. Fjärranalys, däribland laserskanning, kan då vara ett med beslutsstöd.

Grace Jones, forskar om kvalitetsegenskaper på björk. Vid Fras-dagen representerades hon av handledare Stergios Adamopoulos (ovan), professor vid Linneuniversitetet. I björkprojektet används material från Skogforsks förädlingsprogram för björk i södra Sverige. Målet är att ta fram björkar för vidare förädling vilka har överlägsen stamform, densitet och styvhet.
Projektet undersöker även egenskaper för att se om det går att producera virke som kan användas som byggmaterial genom att välja träd med fibervinkel och styvhet som kan möta branschens virkeskrav.

Gisela Björse (ovan) från Sveaskog, sitter med i FRAS ledningsgrupp och var en av deltagarna. .

.

Johan Sonesson, Skogforsk och Göran Örlander, Södra, medverkade på Fras-dagen


Kontaktinformation