SLU-nyhet

Nya idéer för framtidens Campus Alnarp

Publicerad: 09 april 2019

SLU Alnarps unika miljöer ska utvecklas för att fortsätta locka studenter, forskare och besökare både i närtid och på 15 års sikt. Nu presenterar Akademiska Hus och SLU tre möjliga framtidsscenarier som i olika grad kan komma att förändra campusområdet.

SLU har en stark utvecklingsambition och vill fördubbla antalet studenter de närmaste tio åren samtidigt som forskningsverksamhet kommer att växa. Dessutom är de gröna kunskapsområdena mer aktuella än någonsin i samhällsutvecklingen. På Campus Alnarp betyder detta att fler forskningsmiljöer, verksamhetslokaler, näringslivslokaler, arenor för möten och bostäder för studenter och forskare kommer att behövas. Utmaningen är att utveckla campus med stor respekt för dess kulturhistoriska värden, det unika parklandskapet och forskningsfälten.

Under nästan ett års tid har SLU Alnarp och Akademiska Hus jobbat med en campusplan för att hitta nya och hållbara lösningar på hur campusmiljön kan utvecklas för att möta verksamhetens olika behov på bästa sätt. Campusplanen har landat i tre olika utvecklingsscenarier som i olika grad skulle kunna förändra området. 

– Campusplanen ska ses som en vägledning för att göra smarta, långsiktiga val när den fysiska miljön ska utvecklas för att stödja SLU:s verksamhet och Akademiska Hus uppdrag. Med campusplanen får vi ett gemensamt ramverk för möjligheter och konsekvenser av olika alternativ, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdeschef på Akademiska Hus.  

Tre olika utvecklingsvägar
De tre scenarierna beskriver tre olika utvecklingsvägar för campusområdet. Det första ser till en fortsatt utveckling längs Sundsvägen som delar campus i en nordlig del och en sydlig del, med bland annat Alnarpsparken. De två andra scenarierna testar möjligheten att endera utveckla de västliga delarna av campus där flertalet forskningsmiljöer finns idag eller den östliga delen vid historiska Alnarpsgården där utbildningsmiljöerna finns. Scenarierna medför olika konsekvenser och lyfter frågor som; ska Slottet nyttjas av SLU i framtiden och vad händer om den norra delen av gräsytan Pelousen bebyggs. Syftet är att undersöka vilken väg som bäst leder mot campusplanens vision: En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

– Den reviderade campusplanen kan ses som ett startskott för ett omfattande förändringsarbete för att tillvarata Campus Alnarps potential i en tid då behovet av kunskap är större än någonsin. SLU har mycket kunskap bland medarbetare och studenter som direkt kan omsättas i arbetet inte minst inom landskapsarkitektur, säger Håkan Schroeder, dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU.

Vilka vägval som än görs framöver kommer det att skapas nya mötesplatser och besöksmål på SLU med innovation som drivkraft både för byggnader, utemiljöer och verksamhet. 

För mer information: 
Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus 
Tel: 0702-59 24 53 
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Håkan Schroeder, dekan SLU
Tel: 0703-17 69 53
hakan.schroeder@slu.se


Kontaktinformation