SLU-nyhet

Från hashtag till handling: vad sker nu?

Publicerad: 12 april 2018

Vad gör SLU och fakulteten för skogsvetenskap för att svara på de krav som ställts av jägmästarstudenter i ett öppet brev om sexism, trakasserier och ojämställdhet vid jägmästarprogrammet?

Under parollen från hashtag till handling vittnar ett stort antal jägmästarstudenter om att exkluderande normer, kränkande attityder och sexism inte är historiska fenomen utan något som präglar delar av deras utbildning. De redovisar upprörande konkreta exempel och efterfrågar konkreta åtgärder för förändring. Det är ett modigt initiativ som har starkt stöd i SLU:s ledning!

I det öppna brevet ställer undertecknarna följande krav på SLU och skogsnäringen:

 1. återkommande obligatoriska utbildningar om människors lika värde och normkritik för alla studenter, anställda vid SLU och inom skogsnäringen,
 2. tydlighet från SLU och skogsnäringen angående vad som är ett accepterat beteende och inte,
 3. tydlighet kring vilka konsekvenser som följer av ett icke accepterat beteende,
 4. enkelhet vid anmälan/rapportering av ett icke accepterat beteende, både för den utsatta och betraktaren, samt
 5. att ett icke accepterat beteende leder till allvarliga konsekvenser

Prorektor Karin Holmgren och dekan Görans Ståhl har bjudit in till ett möte med de undertecknande studenterna för att vid detta tillfälle presentera och diskutera den åtgärdsplan som tagits fram.

 • Gemensam värdegrund/likavillkorsplan för skogsmästar-, jägmästar- och masterprogrammen och skogsfakulteten. Utifrån värdegrunden/likavillkorsplanen tas ett för kårerna och fakulteten gemensam ”kontrakt” fram.
 • Tydligare riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier, förtydligande av processen vid misstanke om trakasserier för samtliga inblandade samt utökad information om riktlinjer och process till studenter och anställda
 • 7,5 hp kurs i genus och jämställdhet i skogsbruket som kan sökas av studenter på skogs och jägmästarprogrammet och skogligt utbildade som jobbar i branschen.
 • Likavillkorskursen (1,5 hp) som ges till anställda vid skogsfakulteten öppnas upp och blir sökbar för samtliga studenter vid skogsfakulteten
 • Kursledare ska gå lika villkorskursen
 • Lika villkorsmoment ska in mer systematiskt i fakultetens utbildningar
 • Olika arrangemang som handlar om att sprida medvetenhet gällande sexuella trakasserier och diskutera metoder för förändring
 • Framskrivande av tydliga riktlinjer vid studiebesök

Förhoppningen är att åtgärderna och diskussionerna leder fram till en jämställd och inkluderande utbildning och miljö vid fakulteten för skogsvetenskap.

För mer bakgrundsinformation kan du läsa det öppna brevet samt svaret på detta här:

Öppet brev från jägmästarstudenter till SLU och skogsnäringen.

Svar från SLU. "Vi måste höja ambitionerna"


Kontaktinformation