Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Publicerad: 24 augusti 2023

Information till dig som är student på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid SLU i Uppsala! 

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

 Höstterminen 2023 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 28 augusti

Tid och plats: På webbsidan ny student  ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

 

ny student  hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU, som välkomstaktiviteter på ditt campus och program för uppropsdagen.

Dina första kurser på programmet är Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap och Geologi och hydrologi som läses parallell under de första 10 veckorna. På kurssidorna för dessa kurser hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

 

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren läser du grundläggande kurser och många av dem läses tillsammans med studenter på Växtodlingsprogrammet. Det är under år två som du börjar inrikta dig mot ditt huvudämne (biologi eller miljövetenskap). Under det tredje året fördjupar du dig i ditt ämne samt läser vissa kurser som ska förbereda dig för arbetslivet.

 

Varmt välkommen till SLU!
Ulf Grandin programstudierektor och Gunilla Mårsäter, bitr. programstudierektor

 

 

 

 

 

 

Inriktningar för biologi och miljövetenskap

 

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i biologi eller i miljövetenskap. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen (se utbildningsplan nedan).

 

Programvärderingar

Resultat från programutvärderingar för biologi och miljövetenskap

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015 (LÄNK)

Utbildningsplan

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Programkod:
NK001

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

 • Biologi 2

 • Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2

 • Kemi 2

 • Matematik 4

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Fler ersättningsmöjligheter finns för kurser inom områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

Mål för kandidatexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap syftar till en kandidatexamen med huvudområdet biologi eller miljövetenskap. Kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet möjliggör även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi eller kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology eller degree of Bachelor of Science with a Major in Environmental Science).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom biologi (G1N; G1F); i dessa får högst 15 hp inom kemi inräknas,

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom biologi (G2F),

 • minst 15 hp självständigt arbete inom biologi (kandidatarbete/G2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom miljövetenskap (G1N; G1F); i dessa får högst 15 hp inom kemi inräknas,

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom miljövetenskap (G2F),

 • minst 15 hp självständigt arbete inom miljövetenskap (kandidatarbete/G2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet är en grundläggande naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biologi eller miljövetenskap. Utbildningen innehåller både grundläggande och tillämpade delar. Många kurser är gemensamma för de två inriktningarna, varför biologiinriktningen också ger kunskaper om mark- och miljöfrågor och miljövetarinriktningen också innehåller ämnen som ekologi och organismbiologi. Undervisningen bygger på föreläsningar, såväl som på exkursioner och praktiska övningar.

Utbildningens första två år omfattar grundläggande naturvetenskapliga ämnen som kemi, ekologi, geologi, hydrologi, växtfysiologi, genetik, mikrobiologi, biogeofysik och markvetenskap. Den biologiska inriktningen innehåller också zoologi medan den miljövetenskapliga inriktningen ger kunskaper om energisystemens miljöpåverkan.

Det avslutande tredje året ger fördjupade kunskaper i praktisk och teoretisk naturvård för biologiinriktningen och system-, livscykel och miljöanalys för miljövetarinriktningen. Dessutom ingår miljörätt, geografiska informationssystem (GIS), planering och miljökommunikation, som ska utgöra en förberedelse för studenter inför arbetslivet.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (15 hp) där studenterna för möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet (biologi eller miljövetenskap).

Studenterna får generiska färdigheter integrerat i ämneskurser och i examensarbetet. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper och på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i olika sammanhang inom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i problemställningar som rör naturvård, biologisk mångfald, miljö och hållbar naturresursanvändning.

Studenterna kan också att välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat och möjligheten till utbytesstudier och integrering av kurser lästa utomlands är stora.

Kurser i programmet

Huvudområden

BI=biologi, JU=juridik, KE=kemi, MA= matematik, ST=statistik, MV=markvetenskap, MX=miljövetenskap, ÖÄ=övrigt ämne, TN=Teknologi, TE=Teknik

Specialisering biologi

Kurs Huvudområde-fördjupning

År 1

Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp MX/BI G1N

Grundläggande kemi I, 15 hp KE/BI G1N

Grundläggande kemi II, 7,5 hp KE/BI G1F

Organismvärlden, 7,5 hp BI G1N

Ekologi, 15 hp BI/MX G1N

Floristik och entomologi, 5 hp BI G1N

År 2

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp BI G1F

Växtfysiologi, 7,5 hp BI G1F

Vertebratzoologi, 7,5 hp BI G1F

Grundläggande matematik och statistik för biologer, 7,5 hp MA/ST G1N

Biogeofysik, 7,5 hp MV/MX G1F

Markvetenskap, 15 hp MV/MX G1F

År 3

Tillämpad naturvårdsbiologi, 15 hp BI/MX G2F

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation

 • introduktion MX G1N

Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning, 7,5hp MX G1F

Geografiska informationssystem, 7,5 hp TE/TN G1N

Naturvårdsbiologi, 7,5 hp BI/MX G2F

Miljörätt, 7,5 hp JU G1N

Självständigt arbete i biologi, G2E, 15 hp BI G2E

Specialisering miljövetenskap

Kurs Huvudområde-fördjupning

År 1

Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp MX/BI G1N

Grundläggande kemi I, 15 hp KE/BI G1N

Grundläggande kemi II, 7,5 hp KE/BI G1F

Organismvärlden, 7,5 hp BI G1N

Ekologi BI/MX G1N

År 2

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi, 15hp BI G1F

Växtfysiologi, 7,5 hp BI G1F

Energi och miljö, 7,5 hp MX G1F

Grundläggande matematik och statistik för biologer, 7,5hp MA/ST G1N

Biogeofysik, 7,5 hp MV/MX G1F

Markvetenskap, 15 hp MV/MX G1F

År 3

System- och livscykelanalys, 15 hp MX/TN G2F

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation

 • introduktion MX G1N

Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning, 7,5hp MX G1F

Geografiska informationssystem, 7,5 hp TE/TN G1N

Miljöanalys, 7,5 hp MX/BI G2F

Miljörätt, 7,5 hp JU G1N

Självständigt arbete i miljövetenskap, G2E, 15 hp MX G2E

Ytterligare programkurser

Kvalificerad praktik, 7,5 hp ÖÄ G2F

Kvalificerad praktik, 5 hp ÖÄ G2F

Floristik och entomologi, 5 hp BI G1N

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Geologi och hydrologi

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi I

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Organismvärlden

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekologi

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtfysiologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Energi och miljö

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vertebratzoologi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biogeofysik

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markvetenskap

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Miljöanalys

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Naturvårdsbiologi

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Det engelska namnet på programmet är Biology and Environmental Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Ulf Grandin, Forskare FLK
Institutionen för vatten och miljö
ulf.grandin@slu.se018-673104

Biträdande programstudierektor

Gunilla Mårsäter, Universitetsadjunkt
Speciallokaler för undervisning; Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se