SLU-nyhet

Uppföljning av SLU:s miljömål 2022

Publicerad: 03 mars 2023
Stig bland träd

SLU har miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även som vision att vara klimatneutralt senast 2027.

Hur har det gått? Den årliga uppföljningen av miljömålen är nu klar och inom flera av målen ser det positivt ut.

Energianvändning

SLU har som mål att till 2027 producera fossilfri elenergi motsvarande hälften av förbrukningen räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet. Vid utgången av 2022 nådde vi 48 %. Vi ska också producera värme motsvarande 95 % av förbrukningen, här nådde vi 102 %.

I de fastigheter SLU hyr av Akademiska Hus ökade energiförbrukningen med 4 % jämfört med 2019, däremot minskade energiförbrukningen i de eget förvaltade fastigheterna under 2022.

Tjänsteresor

Till 2025 ska de fossila utsläppen från flygresor minska med 60 % jämfört med 2019. Vid utgången av 2022 hade utsläppen redan minskat med 14 % per helårsanställd.

Miljöhänsyn vid inköp

I alla upphandlingar som resulterat i avtal under 2022 har en miljöriskanalys genomförts och i 13 av dessa upphandlingar har analysen resulterat i att miljökrav ställts. Varje år följs tre upphandlingar upp för att bekräfta att miljökraven efterlevs, under 2022 följdes fruktkorgar, arbetskläder och restaurang och intern catering i Alnarp upp. Ett av miljömålen inom inköp är att öka andelen hotellnätter på miljöcertifierade hotell. Under 2022 var drygt en tredjedel av hotellnätterna på miljöcertifierade hotell.  

Hållbarhetsperspektiv i utbildningarna

Alla tre delmålen inom utbildning nåddes, exempelvis ligger genomsnittet på kursutvärderingsfrågan om hållbarhet har integrerats i utbildningen på 4,18 av 5 möjliga.

Miljöanalys

Senast vid utgången av 2025 ska minst 90 % av alla verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet tillhandahålla öppna data. Vid utgången av 2022 hade 33 % öppna data, men med beslutad handlingsplan beräknas målet nås inom utsatt tid.