SLU-nyhet

Uppföljning av miljömålen 2021

Publicerad: 03 mars 2022

SLU har miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även som vision att vara klimatneutralt senast 2027.

Hur har det gått? Den årliga uppföljningen av miljömålen är nu klar och inom flera av målen ser det positivt ut. Några av målen inom energi och utbildning kunde nu följas upp för första gången.  

Energianvändning

SLU har som mål att till 2027 producera fossilfri elenergi motsvarande hälften av förbrukningen räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet. Vid utgången av 2021 nådde vi 23 %. Vi ska också producera värme motsvarande 95 % av förbrukningen, här nådde vi 79 %.
I de fastigheter SLU hyr av Akademiska Hus minskade energiförbrukningen med 7 % jämfört med 2019, däremot ökade energiförbrukningen i de eget förvaltade fastigheterna under 2021.

Tjänsteresor

Till 2025 ska de fossila utsläppen från flygresor minska med 60 % jämfört med 2019. Vid utgången av 2021 hade utsläppen redan minskat med 85 % per helårsanställd. Den stora minskningen beror förstås på reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Miljöhänsyn vid inköp

I alla upphandlingar som resulterat i avtal under 2021 har en miljöriskanalys genomförts och i 12 av dessa upphandlingar har analysen resulterat i att miljökrav ställts. Varje år följs tre upphandlingar upp för att bekräfta att miljökraven efterlevs. I två av tre fall har leverantörerna inkommit med bevis om att miljökraven uppfyllts. Ett av miljömålen inom inköp är öka andelen hotellnätter på miljöcertifierade hotell. Under 2021 var ungefär en tredjedel av hotellnätterna på miljöcertifierade hotell. Bokningssystemet visar vilka av hotellen inom det statliga ramavtalet som är miljöcertifierade. 

Hållbarhetsperspektiv i utbildningarna

Alla tre delmålen inom utbildning nåddes, exempelvis ligger genomsnittet på kursutvärderingsfrågan om hållbarhet har integrerats i utbildningen på 4,1 av 5 möjliga.

Miljöanalys

Målet att 90 % av alla verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet ska tillhandahålla öppna data på internet uppfylldes inte. Vid utgången av 2021 hade 8 % öppna data, men med beslutad handlingsplan beräknas målet kunna nås inom utsatt tid.