SLU-nyhet

SLU nådde de flesta miljömålen 2020

Publicerad: 22 februari 2021

SLU:s alla miljömål följs upp årligen. Nu har rektor beslutat om nya miljömål som ska gälla framöver, men hur gick det att uppnå de gamla målen?

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även visionen att vara klimatneutralt senast 2027. Miljömålen följs upp varje år för att se hur de kunde förverkligas. Den årliga uppföljningen av miljömålen är nu klar och vi nådde flera av målen.  

Tjänsteresor

Utsläppen från SLU:s totala resande har minskat med 75 % per helårsanställd sedan 2013. Tittar vi enbart på inrikes flygresor har utsläppen minskat med 83 %. Noteras bör att båda målen nåddes redan under 2019 (före pandemin), och nya mål och handlingsplaner nu gäller fram till 2025.

Hållbarhetsperspektiv i utbildningarna

Fyra av fem delmål inom utbildning nåddes, exempelvis ligger genomsnittet på kursutvärderingsfrågan om hållbarhet har integrerats i utbildningen på 4,09 av 5 möjliga. Nya mål är formulerade för perioden 2021-2025.

Miljöhänsyn vid inköp

Alla tre miljömål inom inköp nåddes under 2020. Ett av målen är öka antalet avrop med miljöhänsyn på inom inrikes hotellnätter. Under året blev det möjligt att i bokningssystemet se vilka av hotellen inom det statliga ramavtalet som är miljöcertifierade. 

Miljöanalys

Målet att minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete ska tillhandahålla öppna data uppfylldes inte. Målet är nu förlängt till 2025 och skärps 90 %.

Energianvändning

Inget av de två målen kring energiförbrukning nåddes. Det har varit en långsam ökning av självförsörjningsgraden på elenergi, målet var att nå 13 % från 2014 till 2020, resultatet blev 9 %. Vad gäller självförsörjningsgraden på värme var målet 90 % under samma tidsperiod, där nådde vi 84 %. SLU skulle även energibespara minst 9 % per m2 från 2012 till 2020, här nådde vi 7 %. Nya mål och handlingsplaner är formulerade och gäller till 2027.