SLU-nyhet

SLU tvåa i Klimatstudenternas rankning

Publicerad: 30 september 2020

I samband med Global Day of Climate Action 25 september publicerade Klimatstudenterna sin rankning av svenska universitet och högskolors klimatarbete. I denna rankning blev SLU tvåa.

Lärosätena blev poängsatta inom fyra områden:

  • förändring i utsläpp från flygresande per årsarbetskraft mellan 2018 och 2019,
  • utsläpp från flygresande per årsarbetskraft under 2019,
  • mätning av totala växthusgasutsläpp samt
  • mål och handlingsplaner för minskning av utsläpp.

Siffrorna som rankningen bygger på är samma data som universiteten och högskolorna varje år rapporterar till Naturvårdsverket.

- Vi är ett universitet som är spritt i hela landet och har mycket verksamhet som kräver energi, till exempel våra lantbruk och våra fartyg – ändå kommer vi bland de bästa. Det behövs engagerade medarbetare som verkligen vill bidra för att nå fram i klimatarbetet och vi är stolta över att vi nu ser ett kvitto på det arbetet, säger rektor Maria Knutson Wedel.

1,5-gradersmålet

2019 antog 37 lärosäten i Sverige, inklusive SLU, Klimatramverket för universitet och högskolor och åtog sig därmed att ha utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet till 2030. Klimatstudenterna tog initiativet till denna rankning för att sätta ytterligare press på lärosätena i deras klimatarbete.

Sveriges alla universitet och högskolor blev tillfrågade om att delta, men bara 16 svarade på undersökningen och det är dessa uppgifter som ligger till grund för rankningen.