SLU-nyhet

FRAS workshop "Skogens digitala verktyg"

Publicerad: 19 februari 2019
skogforsk

Den 6 februari hölls en spännande dag med den senaste forskningen kring digitala verktyg i skogen. Vad har vi för möjligheter, hur ser behoven ut och vad gör vi åt saken?

En av Sveriges bästa grenar inom skogsbruket är att ha koll på tillgångarna. Riksskogstaxeringen började redan 1923 och har därefter regelbundet kartlagt landets skogar med hjälp av provytor. Precisionen ökar ytterligare med hjälp av information från satelliter och annan data. Det var temat på konferensen "Skogens digitala verktyg" som arrangerades av FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige). Forskningsprojektet drivs gemensamt av SLU Alnarp, Skogforsk och Linnéuniversitetet.
Liselotte Nilsson, Skogsstyrelsen, konstaterade att ett övergripande mål för Sverige är att Skogsbruket ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, med andra ord behålla tätpositionen som grundlades redan med riksskogstaxeringen.
Myndigheten har i uppdrag att samla in geodata om skogen och göra uppgifterna fritt tillgängliga. Det handlar om volymer, grundyta, medeldiameter, trädhöjd, markfuktighetskartor och annan information. Inte minst är den nya laserskanningen som Lantmäteriet arbetar med en viktig informationskälla, tillsammans med flygbilder och satellitbilder.
Men det finns information från flera håll. Vid avverkning samlar skördaren in en mängd data om trädet; längd, diameter, kvalité, trädslag och den geografiska platsen. Erik Willén, Skogforsk, berättade hur uppgifterna kan användas för att bedöma beståndet, följa upp gallringar, gallringsstyrka och ge en bild av den kvarvarande skogen. Uppgifterna kan användas både för att beräkna tillväxt och planera efterföljande föryngring.
Dessutom utvecklas en teknik för att laserscanna skogen på marknivå. Mats Nilsson, SLU, visade bilder där varje träd var tydligt identifierbart likt ett foto. Vid den markburna scanningen mäts diametern på varje träd automatiskt och stammens form dokumenteras.
Magnus Persson och Per Nordin, doktorander inom Fras, berättade om arbetet med att tillämpa den nya tekniken.
Drönarna är en jordnära möjlighet att få koll på skogen. Markus Steen och Johan Malmqvist berättade hur Södra beslutat att satsa på drönarna i det dagliga arbetet. Målet är att varje inspektor ska ha en drönare som kan användas för att få en överblick vid planering av olika åtgärder. En annan praktisk användning är att leta upp vindfällen eller träd som angripits av barkborrar.

Bilder och presentationern finns tillgängliga på FRAS hemsida.


Kontaktinformation