SLU-nyhet

SLU får regeringsuppdrag för att gynna landsbygdsforskning i Sverige

Publicerad: 17 december 2019

Regeringen har gett SLU och Institutionen för stad och land (SOL) uppdraget att främja en bättre samordning och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Uppdraget är en del av regeringens satsning för att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling i Sverige. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och fortsätter över 2020.

En arbetsgrupp med fokus på forskning och samverkan på avdelningen för landsbygdsutveckling vid institutionen för stad och land på SLU har jobbat fram en ambitiös plan med fyra huvudmål:

  1. Att engagera forskare inom landsbygds- och regionalforskning från olika svenska lärosäten och discipliner i en dialog om de svenska landsbygdernas utveckling och forskning om dessa
  2. Att ge en översikt om hur forskarna inom fältet uppfattar de samhällsutmaningar, problem och möjligheter som de svenska landsbygderna står inför
  3. Att uppmuntra forskare att tvärvetenskapligt samarbeta för att gynna fältet i framtiden, t.ex. genom projektansökningar
  4. Att öka kontaktytan mellan landsbygdsforskare, beslutfattare, myndigheter och lokala praktiker

För att uppnå dessa mål planeras följande aktiviteter:

En forskarenkät i syfte att ta reda på mer om vilka teman, metoder och platser forskarna undersöker i sina projekt och hur de ser vikten av deras resultat för att stärka utvecklingen på Sveriges landsbygder.

Kartläggning av landsbygdsaktörers syn på samhällsbehov för att fråga landsbygdsaktörer om vilka utmaningar eller möjligheter de anser är mest betydande för landsbygden, och hur de anser forskare kan bidra till deras dagliga och strategiska arbete.

Utlysning av medel: Finansiellt stöd till forskare för att bilda nya eller utvidga existerande forskarnätverk, eller att ordna forskarkonferenser med teman relaterade till landsbygds- och regional utveckling.

Förmedla kunskaper om/för landsbygder, genom bloggen Kunskaper för landsbygder, där olika landsbygds- och regionalforskare vid SLU och andra forskningsorganisationer bjuds in att berätta om sina pågående arbeten. Kommunikation kommer också göras genom sociala medier.