SLU-nyhet

SLU skriver under Uppsala länsstyrelses hållbarhetslöften

Publicerad: 22 november 2019
ceremonideltagare

Länsstyrelsen har under hösten uppmanat samhällsviktiga aktörer – region, kommuner, företag och olika organisationer – att anta hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Fredagen 22 november undertecknar 30 av länets aktörer löften vid en ceremoni på Uppsala slott ledd av landshövdingen.

Negativ påverkan på klimatet måste minska, inte bara på global och nationell nivå, utan även regionalt och lokalt. I Uppsala län är utmaningarna många. Fossila drivmedel måste fasas ut, användningen av energi bli effektivare och vår konsumtion mer medveten. Under hösten har länsstyrelsen uppmuntrat aktörer i länet, så som kommunerna, Region Uppsala, universiteten, föreningar och privata aktörer, att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Undertecknarna förbinder sig därigenom att genomföra ett eget urval av åtgärder ur länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram "Färdplan för ett hållbart län", som innehåller 21 prioriterade åtgärder. Gensvaret att teckna löften har varit stort. Den 22 november skriver så många som 30 samhällsaktörer på hållbarhetslöften vid en ceremoni som leds av landshövding Göran Enander. Till exempel skriver samtliga kommuner i länet under och har alla satt ambitiösa mål för sitt fortsatta klimatarbete.

Vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck och miljöchef Johanna Sennmark representerade SLU på Uppsala slott. Vad betyder det här arbetet för SLU?
-Det är ännu ett steg i rätt riktning för vårt klimatarbete säger Erik Fahlbeck. Vi arbetar ju kontinuerligt med klimatutmaningar inom olika delar av vår verksamhet. Vi har till exempel redan beslutat om flera åtgärder som passade in länsstyrelsen åtgärdsprogram och vi är en av de organisationer som ger flest löften idag. Nu ska vi fortsätta att utveckla vårt arbetet också i linje med de här åtagandena.

Exempel på åtgärder där SLU valt är halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner, fossilfria tjänstefordon, fortsätta arbetet med klimatpåverkan från tjänsteresor, arbeta med att underlätta gång och cykling för personal mm.

Här sammanfattar länsstyrelsen arbetet.

Den fullständiga listan på åtgärder finns hos miljöenheten.