SLU-nyhet

Gränsöverskridande utbildning

Publicerad: 17 april 2018

Till hösten börjar en ny masterskurs i Urban Forestry. Det är ett samarbete mellan institutionerna för landskapsarkitektur och skogsvetenskap. Kursen rör sig i gränslandet mellan parkträd och produktionsskogar.

– Jag hoppas vi får en bra blandning av studenter, både de som är inriktade på skogsbruk och de som är mer inriktade på parkmiljöer. Bägge sidor kan lära av varandra. Det grundar för bra möten och diskussioner, säger kursledare Björn Wiström.
Och kunskapen är eftertraktad.
- Inte minst har alla landets 290 kommuner någon som är skogsansvarig och arbetar med tätortsnära skogar. Att göra skogarna lockande och tillgängliga är en stor fråga.
– Här finns hela skalan från parkliknande skötsel till anpassning av konventionellt skogsbruk, konstaterar Magnus Löf, professor vid institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap.
KURSEN är en naturlig fortsättning på det samarbete mellan jägmästare och landskapsarkitekter som inleddes för 25 år sedan. Då anlades Västerskogen i Alnarp som ett "landskapslaboratorium". Det är ett 14 hektar stort område där åkermarken omdanats till en lövskog för rekreation och miljöanpassad virkesproduktion.
I Västerskog möts lekskogar för barn, promenadstråk, utflyktsplatser och försiktig virkesproduktion.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR

  Kursledare Björn Wiström är forska­re vid Institutionen för landskapsarki­tektur, planering och förvaltning. Foto: Pär Fornling

Kontaktinformation