SLU-nyhet

SLU Global förnyas som stöd för fortsatt SLU-engagemang för hållbar global utveckling

Publicerad: 19 mars 2018

Engagemang för global utveckling och samarbete med låginkomstländer har varit en del av SLU:s verksamhet sedan starten för 40 år sedan. Sedan 2012 har SLU Global funnits för att stödja detta arbete. Från och med 1 januari 2018 är SLU Global en enhet vid ledningskansliet och har i samband med det fått ett breddat uppdrag.

SLU Globals uppdrag för 2018

Det nya uppdraget understryker att SLU Globals arbete ska vara öppet, flexibelt och inkluderande och stödja och spegla all SLU:s verksamhet med relevans för hållbar utveckling framförallt med fokus på låginkomstländer. Enhetens verksamhet ska stimulera till utveckling av nya samarbeten, forskningsinitiativ och utbildningsinsatser inom det globala utvecklingsområdet.

Utdrag ur det förnyade uppdraget för SLU Global 2018:

  • Global strategi

Agenda 2030 har delvis satt nya ramar och prioriteringar för jordbruksforskningens roll i det globala utvecklingsarbetet – SLU:s strategi ’Vetenskap för global utveckling’ från 2010 kommer därför att revideras i förhållande till detta förändrade landskap. Vidare ska arbetet med att analysera, beskriva och skapa möjligheter för finansiering av strategiskt viktiga forskningssamarbeten och kapacitetsuppbyggnadsprogram i länder och regioner med relevans för SLU Globals mandat intensifieras.

  • Global debatt & nyheter

Utveckla kunskapsspridande och opinionsskapande aktiviteter, som debattlinlägg, deltagande i och organisation av konferenser, paneler, media etc. Verka för maximal spridning av SLU Globals nyheter, inklusive analys och syntes av globala utvecklingsfrågor och -politik.

  • Globalt doktorandnätverk

Etablera ett nätverk för SLU-doktorander med globalt utvecklingsfokus genom olika typer av aktiviteter, till exempel seminarier, workshops etcetera. Målet är att stimulera till globala nätverk för unga forskare, visa på internationella karriär- och samarbetsmöjligheter, stärka SLU-doktoranders interkulturella kompetens och öka kunskapen om utmaningsdriven forskning och mång-/tvärvetenskapligt arbetssätt.

  • Global utbildning/kompetensutveckling

Stödja ’global’ kompetensutveckling för lärare/forskare och administrativ personal, både som en del i internationalisering på hemmaplan och som förberedelse för de som deltar i till exempel bilaterala kapacitetsuppbyggnadsprogram. Arbetet görs i samarbete med enheten för pedagogisk utveckling.

  • Globala nätverk

Bidra till SLU:s synlighet och engagemang inom myndighetsnätverk och andra relevanta nationella och internationella organisationer och nätverk. Koordinera och utveckla verksamheten inom Global Challenges University Alliance (GCUA).

  • Global impact

Göra en jämförande analys av olika metoder och angreppssätt för att beskriva genomslag (impact) av global utvecklingsforskning och ta fram ett förslag på en metod som kan anpassas för och användas av SLU.

I det nya uppdraget ingår även att etablera en Global alumnverksamhet, verka för att skapa synergier mellan SLU Global och framtidsplattformarna Future Food, Future Forests, Urban Futures och Future Animals, Nature and Health samt att representera SLU i relevanta sammanhang, internationellt och nationellt.

Läs SLU Globals förnyade och vidareutvecklade uppdrag i sin helhet här:

Inriktning av SLU:s verksamhet inom området global utveckling 2018; SLU ID ua.2017.1.1.1-735 (PDF)

SLU Globals nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få information om SLU:s aktiviteter och samarbeten med låginkomstländer. Anmäl dig här!

Följ SLU Global i sociala medier

Instagram
YouTube

Fakta:

Ur SLU:s strategi

SLUs strategi 2017-2020 lyfter fram den globala dimensionen av SLUs sektorsroll genom dess koppling till de stora globala utmaningarna klimatförändring, mat- och vattenförsörjning, hållbarhetsfrågor etc. Strategin understryker också att internationellt samarbete är en självklar del i all SLU:s forskning och att SLU stödjer utvecklingen i låginkomstländer genom forsknings- och utbildningssamarbete. 


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se