SLU-nyhet

SLU deltar i Sharing Cities Sweden

Publicerad: 09 oktober 2018

Delningsekonomi växer så det knakar och dess potential är mycket större än Airbnb och Uber. Vi bad Anders Kristoffersson, universitetslektor i företagsekonomi och forskare inom bland annat förvaltning och delande av offentliga utomhusmiljöer, att berätta om projektet Sharing Cities Sweden.

Hej Anders, du är forskare på SLU och engagerad "Sharing Cities Sweden" - vad handlar det projektet om?

– Sharing Cities Sweden utvecklar världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Genom dessa testbäddar kommer delning av tjänster och digitala lösningar att utvecklas. Möjligheterna och riskerna för delningsekonomin kommer att testas och utvärderas. Projektet leds av The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) och SLU ingår i Malmö-testbädden.

Vad är SLU:s och din roll i detta samarbete?

– Min roll i projektet, som SLU-forskare, är att analysera och underlätta delningsverksamheten i testbädden Sege Park i Malmö. Projektet handlar om att utveckla ett nytt stadsområde som strävar efter mycket höga hållbarhetsnivåer i ett mycket grönt område med god kollektivtrafik. Sege Park ligger i planeringsfasen och i den tidiga dialogen mellan parterna. Dialogen leds av Malmö Stad och Oscar Pelin som lokal projektledare organiserar dialogen mellan de 13 företagen som kommer att bygga lägenheter med olika ägandeformer. För närvarande har vi en lista med mer än 60 idéer om delning som utvecklats av parterna i samarbete och jag undersöker hur samarbetet mellan alla parter kan organiseras nu och i framtiden för att hantera delningsverksamheten.

Vilken typ av påverkan har detta projekt på lokalsamhället och hållbar utveckling i städerna mer generellt?

– De delningstjänster som kommer att utvecklas i testbäddarna kommer att relatera till 1) användning av platser (lokaler, bostäder, grön infrastruktur, delade offentliga rum etc.) och 2) användning av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk , etc.). Transport och mobilitet ingår i viss utsträckning. Delningstjänster bör bidra till minskad energi- och klimatpåverkan och hållbar utveckling, men också främja social hållbarhet i staden. I en specifik testbädd som Sege Park kommer det att finnas ett fokus för att förbättra den lokala delningsekonomin inom den specifika stadsdelen. Delningstjänsterna bör vara innovativa och bidra till ett brett utbud av olika typer av tjänster inom programmet.

Fakta:

Bakgrund

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program med syfte att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. Sharing Cities Sweden arbetar även med att stärka Sveriges förutsättningar att nå de globala hållbarhetsmålen. Programmet finansieras av Vinnova och genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Sharing Cities Sweden är även kopplat till ”Viable Cities” – ett nationellt innovationsprogram för smarta städer. Viable Cities finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om Sharing Cities Sweden.