SLU-nyhet

Detaljstudier vid grisning i två olika boxsystem

Publicerad: 15 februari 2017

Hög spädgrisdödlighet är ett problem i smågrisproduktionen. Under senare år har antalet födda grisar per kull ökat och optimala förhållanden i samband med grisarnas födelse är av stor betydelse för spädgrisarnas överlevnad. Hur den mest optimala grisningsboxen utformas har diskuterats flitigt under senare år.

Som en åtgärd för att minska spädgrisdödligheten föreslår Sveriges Grisföretagare att det ska bli tillåtet för svenska producenter att tillfälligt stänga inne suggor med skyddsgrindar under de första dygnen efter grisning. Bland argumenten mot tillfällig innestängning av suggan framförs bland annat att en tillfällig innestängning kan orsaka stress hos suggan med negativa konsekvenser för grisning och mjölkproduktion.

I en studie vid SLU Alnarp har ett antal grisningar i två olika typer av grisningsboxar videofilmats och detaljstuderats. Sammanfattningsvis konstateras att det inte gick att påvisa några skillnader i grisningstid, varken totalt eller som intervall mellan enskilda grisar, mellan de två boxsystemen. Däremot observerades att de lösgående suggorna i boxtyp A oftast valde att föda sina grisar på den fasta ytan i boxen. På grund av den tillfälliga innestängningen var detta en omöjlighet för suggorna i boxtyp B. Det konstaterades också att vissa närmiljödetaljer i boxarna kan fördröja den första juverkontakten efter grisarnas födelse. Studier av juverkontakter med hjälp av videoupptagningar är dock ingen optimal metod eftersom individuell märkning vid grisningen är omöjlig.

Projektansvarig: Anne-Charlotte Olsson