SLU-nyhet

Samverkan mellan skogs- och rennäring underlättas

Publicerad: 17 juni 2016

Med ett renskötselanpassat skogsbruk ökade arealen skog värdefull för renbete med 22% under 100 år visar Adam Lundströms examensarbete om hur rennäringens och skogsbrukets verksamheter kan samordnas på ett bättre sätt.

För renskötseln utgör vinterbetet och tillgången på marklav en betydande flaskhals. Adam studerade en vinterbetstrakt om drygt 15 000 ha inom Malå samebys vinterbetesområde i Västerbottens kustland. Arealen lavrik mark har minskat kraftigt i norra Sverige och målsättningen för studien var dels att vända den nedåtgående trenden för lavrik mark, dels att förbättra möjligheterna till förflyttning längs flyttlederna.

Utifrån information från rennäringens beteslandsindelning och skogsbrukets information om skogen tilldelades varje skogsbestånd en prioritetsklass. Skogsskötseln i varje prioritetsklass formulerades utifrån rennäringens behov. Därefter formulerades mål och restriktioner för hela betestrakten och en långsiktig analys (100 års horisont) gjordes med Heureka PlanWise. Det renskötselanpassade alternativet jämfördes med ett referensalternativ, som avspeglade dagens skogsbruk.

Med det renskötselanpassade alternativet ökade arealen skog klassad som värdefull för renbete med 1100 ha (22%) under planeringsperioden. Flödeshinder inom flyttlederna försvann helt. Det landskapsperspektiv och den långsiktighet som den sammantagna modellen bygger på har potentialen att underlätta samverkan mellan de två näringarna. 


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405