SLU-nyhet

Gallra enligt mall?

Publicerad: 17 juni 2016

Jägmästarstudent Pär Wilhelmsson har tittat närmare på Skogsstyrelsens gallringsmallar och kommit fram till att färre gallringar är att föredra främst för att minska risken för stormskador.

I sitt examensarbete "En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige" presenterar Pär analyser av Skogsstyrelsens och Skogforsks gallringsmallar och rekommendationer samt hur alternativa sådana skulle kunna vara utformade. Analyserna är genomförda med hjälp av Heureka PlanWise.

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Skogsstyrelsen då de befintliga gallringsmallarna från 1984 behövde en översyn. I sin rådgivning rådger många av Skogsstyrelsens skogskonsulenter om färre gallringar under en skogs omloppstid än vad som kan framgå av en gallringsmall, främst för att minska risken för vindfällning, markskador och rotröta. Pärs utvärderingar och alternativa gallringsmallar kom fram till liknande slutsats, nämligen att gallring, här i tallskog i norra Sverige, vid en något högre grundyta vid något färre tillfällen kan leda till ett skogsbruk med en bättre ekonomi med lägre risk för skador.