SLU-nyhet

Certifierat skogsbruk i framtiden

Publicerad: 17 juni 2016

Dubbelcertifiering ger betydligt högre naturvårdshänsyn och har en betydande påverkan på skogens struktur, till en relativt liten ekonomisk förlust om någon alls.

Sofia Grahn har i sitt examensarbete ”Konsekvenser av certifiering med FSC och PEFC” försökt kartlägga naturhänsyn och ekonomisk vinst i ett certifierat skogsbruk och jämföra med vad som uppnås i ett konventionellt skogsbruk.

Analysen har utförts på tre större privatägda skogsfastigheter i södra Sverige över en hundraårsperiod med hjälp av verktyget Heureka PlanWise. Skogsvårdslagen, Skogsstyrelsens målbilder för skogsskötsel, certifieringsstandard och Skogssällskapets tolkning av dessa användes för att bedöma nivån av naturhänsyn och restriktioner för de båda skogsbrukssätten. Varje fastighet analyserades med ett dubbelcertifierat skogsbruk och ett referensskogsbruk. 

Resultaten visar att naturvårdshänsynen blev högre för samtliga studerade variabler i det dubbelcertifierade skogsbruket. Studien tyder alltså på att dubbelcertifiering har en betydande påverkan på skogens struktur. De ekonomiska resultaten visar på ett högre virkesuttag och en högre vinst i referensskogsbruket, men med hänsyn till certifieringarnas kostnader och premier blev skillnaden relativt liten. Hade en prislista använts som premierade certifierat virke och där kostnader för certifiering ingick är det sannolikt att de ekonomiska förlusterna i det dubbelcertifierade skogsbruket varit än mindre eller obefintliga. 

Utfallet i naturhänsyn i form av avsatt areal, skog över 100 år, volymandel löv och död ved jämfördes. Detsamma gjordes för de ekonomiska resultaten i from av avverkad volym, nuvärde och kassaflöde samt kassaflöde med hänsyn till certifieringarnas kostnader och premier.


Kontaktinformation

Anders Lundström, Analytiker/Projektledare konsekvensanalyser
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
anders.lundstrom@slu.se, 090-786 8323