7 jun

Alla orter

Webbinarium: Vill du veta mer om SLU:s utsläpp av koldioxidekvivalenter?

interna händelser | seminarier, workshops |

Kom och lyssna på när SLU:s miljöenhet berättar om universitetets utsläpp av koldioxidekvivalenter från 2015-2020. Vi har också med oss studenten Camilla Lindberg som i sitt examensarbete har fokuserat på utsläppen från SLU:s markinnehav.

Miljöenheten gör årligen en sammanställning av universitetets miljöaspekter: allt från elförbrukning, djurenheter och tjänsteresor, till inköp av handelsgödsel och pappersförbrukning. SLU:s största miljöpåverkan är positiv, i och med den utbildning, forskning och miljöanalys vi bedriver. Miljöaspekterna kopplar både till Agenda 2030 och till de nationella miljökvalitetsmålen, och värderas utifrån hur stor miljöpåverkan de bidrar med. För de miljöaspekter där det är möjligt anges även utsläpp av de koldioxidekvivalenter som SLU:s verksamhet orsakar. Hittills har uppgifter om utsläpp från och kolinbindning i SLU:s marker saknats.

Under våren 2021 har SLU fått hjälp av en student, Camilla Lindberg, att kartlägga utsläppen från SLU:s markanvändning. Till skillnad från de flesta andra svenska universitet äger SLU stora markområden runt om i landet, totalt ca 6 100 ha. Det rör sig främst om åker-, skogs- och betesmark, vilka alla påverkar utsläpp och upptag av koldioxidekvivalenter. Camilla har gjort beräkningar för nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter från de olika marktyperna och presenterar även åtgärder som skulle kunna öka kolinlagringen i SLU:s marker. 

Vi ses i Zoom!

Registrering inte längre möjlig.

Relaterade sidor: