28 feb

Foajén, Alnarpsgården, Alnarp

Värt att veta: Vart tar alla insekter vägen? / Where do all the insects go?

evenemang | interna händelser | seminarier, workshops |

Sexuella lockdofter gör sällsynta insekter synliga!

Insekter försvinner i rasande takt från landskapet. I skog och kulturmark försvinner bland annat gamla träd och död ved som är hem för många sällsynta och hotade insekter, och även för hackspettar och andra djur som lever på dem.

Arbetet med att bevara hotade insekter försvåras av att många insekter är väldigt diskreta och svårfunna, vilket gör att vi ofta inte ens vet hur allvarlig deras situation är, och var man kan hitta värdefulla populationer.

Genom att identifiera insekternas egna attraktiva feromoner, eller sexuella lockdofter, kan vi för första gången systematiskt övervaka deras förekomster och förändringar över tid i hela regioner med hjälp av inventeringsfällor.

Mattias Larsson är forskare vid institutionen för Växtskyddsbiologi, avdelningen för Kemisk Ekologi Agrikultur, där han arbetar med att identifiera feromoner för övervakning av både sällsynta, hotade insekter och skadeinsekter.

----

Where do all the insects go? 

Sexual attractant odours make rare and elusive insects visible!

Insects are disappearing at an alarming rate from our environment. In forests and cultural environments resources like old trees and dead wood are disappearing. These are habitats for rare and threatened insects, and also for woodpeckers and other animals that depend on them for food.

Conservation of rare and threatened insects is hampered because many insects are very elusive and difficult to monitor, and therefore we often cannot even estimate their true threat level, and where valuable populations remain.

By identifying their own pheromones, or sexual attractant odours, we can for the first time systematically monitor the distribution and changes over time of many species in whole regions using pheromone-baited monitoring traps. 

Mattias Larsson is a researcher at the Department of Plant Protection Biology, division of Chemical Ecology Agriculture, where he works with identifying pheromones for monitoring of both rare and threatened insects and damaging pest insects.

Fakta

Tid: 2019-02-28 15:00 - 15:40
Ort: Alnarp
Lokal: Foajén, Alnarpsgården
Arrangör: LTV-fakulteten, Biblioteket
Mer information:

SLU Alnarp bjuder in studenter och anställda, men även företagare på campus, alumner och intresserad allmänhet, till öppna föreläsningar. Vi bjuder på fika så långt det räcker. Kom klockan 15 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta – en serie med öppna föreläsningar vid SLU Alnarp.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU-biblioteket och kommunikationsavdelningen LTV.

 Kontaktinformation