Ny sökning
LK0428

Studio - Utforskande metoder för att möta aktuella samhällsutmaningar

Syftet med kursen är att pröva och utveckla utforskande metoder med experimentella inslag för att möta komplexa samhällsutmaningar. Detta inbegriper såväl den egna designprocessen som kommunikationen av nya lösningar.

Kursplan

LK0428 Studio - Utforskande metoder för att möta aktuella samhällsutmaningar, 15,0 Hp

Studio - Explorative methods to meet current societal challenges

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i ett av följande huvudområden:

- landskapsarkitektur
- arkitektur
- urban design

varav 30 hp studiokurser

Eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture. Godkänt examensarbete/självständigt arbete på grundnivå eller kandidatexamen. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att pröva och utveckla utforskande metoder med experimentella inslag för att möta komplexa samhällsutmaningar. Detta inbegriper såväl den egna designprocessen som kommunikationen av nya lösningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

*Färdighet och förmåga*

- upptäcka och formulera komplexa samtida designsituationer.
- utveckla relevanta utforskande och experimentella metoder för förståelse, problemlösning, argumentation och kommunikation
- genom en kumulativ kunskaps- och arbetsprocess utveckla välargumenterade lösningar och ny kunskap
- visualisera landskapet och dess processer med för uppgiften relevanta och utforskande metoder
- återge och kommunicera den idégenererande arbetsprocessen från upptäckt till problemlösning

*Värderingsförmåga och förhållningssätt*

- visualisera hur idéutveckling, argumentation och förslag förhåller sig till varandra
- reflektera över och kommunicera kring de olika skedena av arbetsprocessen.

Innehåll

I den här studiokursen utvecklar studenten sin förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt genomföra en designuppgift genom att ta sig an en komplex, aktuell samhällsutmaning enligt ett årligt tema. Det kan till exempel handla om översvämningsproblematik, klimatfrågor kopplade till biodiversitet eller om migration etc. Utmaningen undersöks via utforskande metoder med experimentella inslag. Den utvecklas till en designsituation kopplat till plats och fysisk miljö. I kortare analoga workshops prövas metoder, för att sedan utvecklas in i en större projektuppgift.

Studenterna preciserar och formulerar själva, i samråd med lärarteamet den större projektuppgiften; landskapsutmaning, undersökande metoder, visualisering och kommunikation.

Stor vikt läggs vid visuellt undersökande såväl i skiss- som i kommunikationsfas, så att kursgemensamma diskussioner och analyser kan bidra till resultatet.

Kursen har tyngdpunkten på workshops och studioarbete som genomförs både enskilt och i grupp. Den inbegriper även föreläsningar, litteraturstudier och seminarier kopplat till aktuell samhällsutmaning samt designprocessen.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: Utforskande, design och kommunikation genom experimentella och visuella metoder. Interaktion mellan det individuella och det gemensamma genom hela designprocessen. Ett kritiskt förhållningssätt med visuella och utforskande metoder.

Följande moment är obligatoriska: workshops, seminarier och presentations/kritiktillfällen

Samverkan med det omgivande samhället sker exempelvis genom externa föreläsare, workshopledare eller kontakt med kommuner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete, godkända uppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-LT
Ersätter: LK0316

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0428 Anmälningskod: SLU-30153 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%