Ny sökning
KE0062

Grundläggande kemi I

Kursen, som är uppdelad i två likstora delkurser, ger kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp. Namn, formler, egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.
Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning kommer övas också.
2020-11-04
Schema-ändringar
OBS - Labb 0 på tisdag 10 nov kommer att genomföras via ZOOM. Labbgrupperna C1, C2 och C3 kommer att behöva göra Labb 0 via ZOOM tillsammans med A- eller B-grupperna i den RÖDA eller GRÖNA gruppen i stället. GRÖNA Grupper: Labb 0 via ZOOM kl 10:30-12:30 RÖDA Grupper: Labb 0 via ZOOM kl 13:15-15 /Anders

2020-10-27
Organisk kemi från Nashville, Tennessee
Mycket bra genomgång av nomenklatur, reaktioner, stereoisomeri osv. Passar mycket bra för vår kurs KE0062

2020-10-08
Facit till egna repetitionsfrågor
NYTT FACIT som ska stämma

2020-10-08
Egna repetitionsfrågor
Några exempel på kemi-delar som "bör kunnas" från gymnasiet.

2020-09-11
Labbgrupper
Jag har delat in alla antagna studenter i labbgrupper. Notera att labbar OFTAST sker i 3-skift med labbgrupperna A1-A3, B1-B3 samt C1-C3. Labbgrupperna A1-A3 labbar samtidigt. Labbgrupperna B1-B3 labbar samtidigt. Labbgrupperna C1-C3 labbar samtidigt. Men.... För vissa aktiviteter är ni indelade i 2-skift. Detta innebär att det röda skiftet, alla A-grupperna samt hälften av studenterna i C-grupperna gör något samtidigt. På motsvarande sätt är det gröna skiftet alla B-grupperna samt den andra halvan av C-grupperna. Se filen med labbgrupper i länken!

2020-09-02
Labbrock
Alla studenter måste köpa sin EGEN LABBROCK! Labbrocken ska vara av kraftigt bomullstyg. Många näthandlare säljer bra labbrockar för 200-500:-. Det finns även fysiska butiker som säljer bra labbrockar! På MEKÖL finns möjlighet att under kemikursens gång förvara labbrock och annat i ett klädskåp. Om du tar med ett eget hänglås så kan du t.o.m. låsa in sakerna. Notera att om skåpet är låst efter kursens slut så klipper vi upp hänglåset och tar ut kvarvarande saker och skänker dom till Rädda Barnen, Röda Korset eller MSF. /Anders

2020-08-28
Hur gör man för att installera ChemOffice-paketet
ChemOffice-paketet används för att rita kemiska strukturer i 2D och 3D. Även en del beräkningar kan göras i programmen. Här finns Anders instruktioner för installation av ChemOfiice: https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0068/30058.1920/ChemOffice-instructions.v.20200325.pdf SLU:s officiella instruktioner finns i länken nedan.

2020-08-28
Länk till extra labb-material
- Filer för datalabbarna - Filmer med labb-instruktioner - Säkerhetsdatablad - Riskbedömningar osv!!

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik - KTH
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i matematik som behövs. MOOC ’Förberedande kurs i matematik’ vid KTH innehåller följande ämnesområden: Numerisk räkning, Algebra, Rötter och logaritmer, Trigonometri och Komplexa tal Dessa utgör grunder som det är viktigt att var och en som ska börja studera matematik på högre nivå behärskar.

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Egna repetitionsfrågor
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Frågorna : https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0062/20035.1920/Gymnasierepetition_LA2019-20.pdf Facit till dessa : https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0062/20035.1920/Gymnasierepetition_LA2019-20.facit.pdf

2020-08-28
Repetition av gymnasiets kemi: Kemitest - en del av Kemiskolan
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Detta är ett interaktivt frågeprogram i allmän kemi. Det kan användas av gymnasister eller första årets universitetsstudenter som ett diagnostiskt test. Uppgifterna är ett urval från centrala prov i kemi för gymnasieskolan från 1969-1995. Räkna INTE med att ni ska kunna allting, gymnasiekemin var annorlunda för 20 år sedan. Vissa frågor kan ni säkert besvara redan nu, men efter KE0062-kursen kommer ni att kunna besvara så gott som alla frågorna!

2020-08-28
Repetition av gymnasiets kemi - Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Repetitionsmaterial på gymnasienivå i allmän kemi. Även diagnostiska prov (se annat Meddelande).

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Khan Academy
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Massor med bra material inom kemi, biokemi, biologi, matematik osv. Titta gärna på "Organic chemistry", "Chemistry" och "AP Chemistry"

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Magnus Ehinger
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper!

2020-08-28
Kursupplägg
Notera att kursen KE0062 består av två delkurser (vilket också innebär två deltentor) under LÅ 2020-21, på samma sätt som under LÅ 2017-18, 2018-19 och 2019-20. Deltentorna som ges under LÅ 2020-21 kommer att överensstämma med innehållet i deltentorna för KE0062 från LÅ 2017-18, LÅ 2018-19 och LÅ 2019-20. Deltentorna som gavs på KE0062 under LÅ 2016-17 stämmer dock inte överens med det här årets deltentor. I schemat är OBLIGATORISKA moment skrivet med FET STIL. Var vänlig notera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras och vanligtvis även redovisas på ett godkänt sätt för att kunna bli godkänd på kursen. Obligatoriska moment förekommer både under november-december och i januari!

2020-08-28
Studenter med funktionshinder
Funktionshinder: Om du har speciella behov t.ex. vad gäller tentamen (tyst sal, extra skrivtid etc) så måste du minst två veckor före tentamen kontakta kursansvarig för att gå igenom hur tentamen ska genomföras. Mer info om att studera med funktionsnedsättningar finns på SLU:s studentwebb. Tips bl.a. om olika hjälpmedel finns där.

Kursvärderingen är avslutad

KE0062-20159 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0062

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi I (KE0062-20093) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi I (KE0062-20035) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi I (KE0062-20085) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi I (KE0062-20001) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi I (KE0062-20001) 2016-11-01 - 2017-01-15

KE0062 Grundläggande kemi I, 15,0 Hp

Fundamentals in Chemistry I

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Del A 7,50 1002
Del B 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D alternativt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Mål

Grundläggande kemi är formellt uppdelad i två kursdelar (I, 15 hp och II, 7,5 hp) som tillsammans utgör en enhet där delarna har ett progressivt och ämnesövergripande innehåll. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi med särskilt fokus mot det behov efterföljande kurser i mark-, miljö- och livsmedelsvetenskap samt biologi har.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- använda grundläggande kemisk terminologi
- beskriva de principer som styr energiomvandling och kemiska reaktioner
- redogöra för olika typer av elektromagnetisk strålning och ge exempel på hur den interagerar med materia
- redogöra för miljörelaterade processer ur ett kemiskt perspektiv
- förklara atomers uppbyggnad och olika typer av kemisk bindning och kemiska interaktioner
- redogöra för grundläggande molekylers sammansättning, struktur och egenskaper
- beskriva väsentliga kemiska reaktionsvägar och -mekanismer
- redogöra för kemiska reaktioners hastigheter och hur dessa kan påskyndas
- använda grundläggande kemiska laborationstekniker och analysmetoder
- analysera och redovisa erhållna experimentella resultat

Innehåll

Kurserna Grundläggande kemi I och II är indelade i s.k. temablock, i vilket en del av kursinnehållet ställs i fokus. Varje temablock avslutas med en sammanfattande diskussion kring ett exempel från aktuell forskning eller ett aktuellt samhälls- eller miljöproblem. Båda kurserna belyser centrala frågor inom miljökemi och hållbar utveckling, med seminarier kring aktuella frågor.
I kursen Grundläggande kemi I introduceras inledningsvis sambanden mellan energi och kemiska reaktioner, atomlära och grundämnenas periodiska system, den kemiska terminologin, samt labbsäkerhet och laborativt arbete.
Med fokus på atmosfären studeras grundläggande kemiska begrepp och interaktioner mellan ljus och materia. Här ingår de olika typerna av kemiska interaktioner i bindningar, växthuseffekten, luftföroreningar, elektromagnetisk strålning, fotokemi och principerna för spektroskopi. Kemisk energi, energiproduktion och dess miljöpåverkan belyses.
Därefter studeras molekylers uppbyggnad och struktur, de olika klasserna av biomolekyler och sekundära metaboliter, samt proteiners struktur och veckning. Laborativa delar med inriktning mot kemisk separation och analys är kopplade till dessa avsnitt.
Studier av kemisk jämvikt omfattar grundläggande principer, beräkningar och laborationer kring jämvikter hos syra-bas-reaktioner, löslighet, komplexbildning och kopplade jämvikter. Detta block omfattar även proteiners veckningsjämvikt, aggregering och molekylers bindning till proteiner (t.ex. läkemedel eller miljögifter).
Kinetik, katalys och enzymer behandlas tillsammans och omfattar grundläggande kinetik inklusive beräkningar, katalys i avgasrening och grön kemi, samt enzymkinetik enligt Michaelis-Menten, inklusive olika inhibitorers effekt på enzymers aktivitet. Gruppövningar eller forskningspresentationer genomförs kring någon allmänt använd enzyminhibitor i t.ex. ogräsmedel.
Avslutningsvis studeras kemiska reaktioner, bl.a. de kemiska funktionella gruppernas reaktioner och mekanismen för några av dessa, exempel på enzymatiskt katalyserade reaktionsmekanismer, samt biokemisk reglering.
Kursens lärarledda delar inkluderar såväl traditionella salsföreläsningar, laborationer och övningar i mindre grupper som föreläsningar i seminarieform och handledda självstudier. Utöver lärarledd tid förutsätts studenten bedriva en väsentlig andel självstudier, där studenterna utöver ordinarie kursmaterial kommer att få exempel på interaktiva sådana. Vissa moment är obligatoriska, huvudsakligen seminarier, laborationer och redovisningar, men även vissa föreläsningar och övningar. I kursen övas vetenskaplig redovisning (skriftlig och muntlig) genom t.ex. pm-skrivning, redovisning av laborationsresultat samt aktiv diskussion i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.
För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032

Betygskriterierna finns som pdf-dokument.

1) Allmän och organisk kemi: Alternativ 2 - Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082
Kommentar: OBS!!! Det kan vara svårt att hitta Mahaffy-boken då förlaget har slutat trycka nya ex.</br> Mahaffy-boken är fortfarande ett bra val!</br> Boken bör kosta cirka 900 SEK. Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt!
2) Biokemi: Biochemistry
Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Kommentar: Boken bör kosta cirka 900 SEK (pris hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitt. Även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.
3) Material från kemi-biotek-institutionen
Författare: Producerat av lärare vid institutionen
Kommentar: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.
4) Allmän och organisk kemi: Alternativ 1 - Chemistry. 3e eller 4e upplagan (båda fungerar)
Författare: A. Blackman, S.E. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 9780730311058 (3e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Kommentar: Boken ska ha drygt 1200 (1600 för 4e) sidor och kosta cirka 750:- (pris hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). LundeQ har lovat att ta hem några fysiska ex av den boken. Jag har också sett att den finns hos flera nätbokhandlare (Ad Libris, Bokus)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - livsmedel Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0062 Anmälningskod: SLU-20159 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%