SLU-nyhet

Skogsägare klimatanpassar skogsskötseln allt mer

Publicerad: 21 juni 2022

Klimatanpassad skogsskötsel ökar över tid bland privata skogsägare trots avsaknad av bindande instrument – en ökning som kan förklaras med att skogsägarna lägger allt större vikt vid värden som rör biologisk mångfald. Det menar Louise Eriksson som är en av forskarna bakom en studie kring frivillig styrning och klimatanpassning i privatskogsbruket.

– Vi visar att ägarna i högre grad strävar efter en mer varierad skog, till exempel blandskog, lövskog och varierad skötsel år 2018 jämfört med år 2014, säger Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi på institutionen för geografi vid Umeå universitet som skrivit artikeln tillsammans med Camilla Sandström, professor på Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Inga regleringar kring klimatanpassat skogsbruk idag

I studien undersöktes både hur effektivt arbetet med klimatanpassning blir med olika typer av styrning men också skogsägarnas acceptans för olika instrument. Idag finns inga regleringar på området och endast information som instrument för ökad klimatanpassning
– Det finns inga bindande instrument som föreskriver klimatanpassning av skogen och skogsägarna kan därmed välja att klimatanpassa eller att helt avstå från det, säger hon.

Skogsägare föredrar frivillighet

Att skogsägarna föredrog frivillighet framför en mer detaljerad reglering av skogsskötseln var inte förvånande, säger hon. Skogsägarna var dock inte heller emot att skogsskötseln styrs med mål, utan bindande instrument, men med begränsat handlingsutrymme vid implementeringen.
– Det här är resultat som kan användas när man tar fram instrument för styrningen av skogsskötseln framöver, säger hon.

Värden kring biologisk mångfald 


Tidigare studier har visat att de värden som skogsägarna uppfattar som viktiga har betydelse för hur de väljer att sköta skogen. Tycker man till exempel att produktion är viktigt så tenderar skogsskötseln att vara mer produktionsinriktad.
– Många skogsägare tenderar att tycka att skogens olika värden är viktiga, till exempel både produktion och biologisk mångfald. Att betona vikten av produktion och biologisk mångfald var viktigt för en högre grad av klimatanpassad skogsskötsel i den här studien, men det var bara en ökad betoning på värden kring biologisk mångfald som förklarade ökningen av klimatanpassad skogsskötsel, förklarar hon.

Behövs kompletterande ansatser

Även om klimatanpassningen ökar kan förändringen gå för långsamt. Forskarna bakom studien anser att det behövs olika ansatser som kompletterar varandra, eftersom skogsägarna är en så heterogen grupp. Det behövs till exempel både rådgivning och direkt stöd.
– Det kan handla om att se till att klimatanpassad skogsskötsel betonas inom rådgivningen, även den privata rådgivningen. Man kan behöva se över hur råd om klimatanpassning överensstämmer med hur skogsägarna resonerar kring klimatrisker och klimatanpassning. Eftersom sociala nätverk är viktiga när skogsägare fattar beslut kan det också vara värt att lyfta fram förebilder som kan visa hur klimatanpassning kan gå till i ett lokalt sammanhang, säger hon.

– Vi tänker också att det kanske inte räcker med en informationsstrategi som ganska passivt ger information om klimatanpassad skogsskötsel utan att man behöver skapa en institutionell struktur som kan ge mer stöd för att kontinuerligt utveckla arbetet kring hur vi kan klimatanpassa skogen.

Text: Teresia Borgman

Relaterade sidor: