SLU-nyhet

SLU väl fungerande i pandemin

Publicerad: 22 februari 2021

SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har utbildats, miljödata har samlats in, publiceringarna ökat, flera tunga anslag har erhållits och universitetet har fortsatt en stark ekonomi, framgår av årsredovisningen för 2020.

Den balanserade kapitalförändringen uppgår till 430 miljoner kronor, vilket ger ett utgående kapital på 447 miljoner kronor.

Det är främst inom forskningen där 360 miljoner kronor eller 80 procent av kapitalet ligger. Därtill har SLU oförbrukade bidrag på över en miljard kronor, som i huvudsak finns inom redovisningsområdet forskning och forskarutbildning.

SLU:s ekonomi har påverkats genom att viss verksamhet inte kunnat genomföras under året. Exempelvis är universitetets kostnader för resor 60 miljoner kronor lägre (64 procent) än under föregående år.

– Det gångna året har självklart präglats av pandemin. Den stora förändringen kom när vi i fjol fick regeringsbesked om att gå över till att undervisa utan studenter på campus. Zoom och Teams fick ersätta fysiska möten och campuslivet bleknade snabbt bort, kommenterar SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

– För SLU:s del har grundutbildningen påverkats mycket och lärarnas insatser har varit och är imponerande. Verksamhetsstödet har flexibelt gjort det som behövts och långt mer, så att vi har kunnat vara helt digitala i undervisning och arbete under våren och ha coronasäkrad campusnärvaro på hösten. Med mantrat ”vi ställer inte in, vi ställer om” lyckades kårer och anställda ta emot alla nya studenter, fortsätter SLU:s rektor.

– Vi har under året ökat till 4 200 helårsstudenter och utbildar nu fler än uppdraget om 4 000 studenter. Det innebär att det finns ett akut behov av ökade anslag i form av ett utökat utbildningsuppdrag; utan det måste prioriteringar göras framöver. Både i EU- och nationella utlysningar av forskningsmedel lyfts våra ämnesområden fram för att skapa en hållbar framtid. Jag noterar med glädje att EU-anslagen ökar och att våra forskare erhållit tunga anslag såsom ERC och deltar i Formas stora satsningar på livsmedel. Vi är fortsatt rankade nummer tre internationellt i QS-rankingen bland universitet inom jord- och skogsbruk, säger Maria Knutson Wedel.  

Ur årsredovisningen:

Utbildning på grund- och avancerad nivå

  • Utbildningsvolymen vid SLU var 4 216 helårsstudenter år 2020. Det innebär en ökning med 310 i förhållande till föregående år. SLU arbetar på flera fronter för att öka utbildningsvolymen. Nu behövs ökat anslag för att ta emot alla intresserade studenter.
  • År 2020 har varit ett utmanande år för högskoleutbildningen på grund av pandemin. Arbetet med omläggningen av undervisning och examination till distans har krävt stora arbetsinsatser och medfört betydande förändringar för såväl studenter som lärare och annan personal. De största utmaningarna har gällt genomförandet av praktiska moment och examinationer.
  • SLU registrerade nästan 1 100 nya studenter på utbildningsprogram på grundnivå.
  • 525 nya studenter registrerades 2020 på något av SLU:s program på avancerad nivå (inklusive samarbeten med andra svenska universitet). Det innebär en kraftfull ökning över de senaste fem åren.

Utbildning på forskarnivå

  • Under 2020 antogs 107 forskarstudenter, vilket är i samma storleksordning som under 2019. Under de senaste fem åren har i genomsnitt 113 nya forskarstuderande per år antagits.
  • Antalet aktiva forskarstudenter har minskat kontinuerligt de senaste fem åren. Under 2020 hade SLU 559 aktiva forskarstudenter, jämfört med 614 personer under 2016. Nära hälften av de aktiva forskarstudenterna är utländska.

Forskning

  • Pandemin har under året påverkat forskningen vid SLU. Rekryteringar har försvårats på grund av reserestriktioner. Laborativt och fältarbete har försvårats av restriktionerna. Detta kommer att ge effekter på sikt.
  • SLU:s vetenskapliga publicering ökade med knappt fyra procent mellan 2019 och 2020. Nationellt har antalet publicerade artiklar varit i stort sett oförändrat. Under 2020 publicerades drygt 1 950 artiklar och s k reviews.
  • År 2020 utgjorde extern finansiering drygt hälften av de totala intäkterna till forskning och forskarutbildning. Jämfört med 2019 har den externa finansieringen ökat med 32 miljoner kronor (tre procent). Den externa finansieringen kommer till största delen från forskningsråd och vetenskapliga stiftelser.

Kontaktinformation