SLU-nyhet

Utställning öppnad om Ultunas studenter

Publicerad: 19 september 2019

Ultunas historia är spännande och mångfacetterad, allt från Vendeltidens båtgravar till vår tid. Nu är Ultuna på väg in i en ny tid. Från att ha varit lantligt avlägset håller nu Ultuna snabbt på att bli en del av den larmande staden. Lantbruksutbildning har präglat platsen de senaste 150 åren. Och nu öppnar en utställning om studenterna på Ultuna.

Studenterna har också förändrats. Från välbeställda svenska söner till den mångfald som präglar dagens liv.

Det är dokumentationsenheten som har producerat utställningen. Materialet kommer dels från centralarkivet, dels material lånat från Ultuna studentkår och Veterinärmedicinska föreningen.

Historia skapas här och nu

Montrarna är endast en del av utställningen. Dokumentationsenheten har också producerat digitalt material som går att ta del av på nätet. Vid montrarna finns möjligheter för alla som vill att skriva ner sina Ultunaminnen på lappar och fästa dem på skärmarna. Samma möjlighet finns att på webben skriva sina minnen. Skapandet av historia pågår hela tiden, här och nu. Det som nu skrivs kan bli viktiga pusselbitar i historiens väv i framtiden hur trivialt det än kan framstå just nu.

Skriv dina minnen här

I det digitala materialet finns också intervjuer med alumner

Lyssna på alumnerna här

Livet på Ultuna

Här finns många glada minnen nedskrivna blandat med texter om småjordbrukens förhållanden och intressanta protokoll. Så här skriver Fridolf Flodkvist om sin Ultunatid i början av förra seklet

”Med undantag för de enstaka fester, som höllos, förflöt vardagslivet lugnt och utan större oregelbundenheter. Dagen började med föreläsning, som regel kl. 7, för rektorn, professor Sjöström, och därefter gingo alla ned till den gemensamma ”syltan” för att äta frukost hos den gode källarmästaren. Efter frukosten, som varade i två timmar, började åter föreläsningarna, som pågingo till kl. 2, då middagen serverades. I denna måltid deltog alltid en av lärarna, om det var för att hålla reda på oss elever eller för att utöva kontroll på mathållningen är jag ej fullt säker, troligen var det dock det sistnämnda.”

Där finns också en text av Birger Svensson med titeln ”Klassresan – från statarunge till akademiker”, vilken kan påminna om att det mer rigida klassamhället inte ligger mycket längre bort än en generation.

Läs texterna här 

Bildspel

På väggen på plan 1 visas ett bildspel. Det bildspelet visas också digitalt.

Se bildspelet här

Bläddra med pilarna nere till höger

Den föränderliga utställningen

Utställningen kommer att förändras med tiden. Nya historier och föremål läggs till, andra tas bort.

Den visas på nedre plan i Ulls hus i gången mot Undervisningshuset. 

Foto samtliga bilder utom "Doping kontroll": Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU.

Alumnen Kjell-Arne Nilsson

Kjell-Arne började studera till ekonomagronom på lantbrukshögskolan redan 1969. Han tog examen 1974. Tack vare sitt intresse för jordbrukspolitik fick han undervisa sina kurskamrater i ämnet. Efter examen blev Kjell-Arne lärare ”på riktigt” vilket han gjorde i 25 år. 2015 gick Kjell-Arne i pension. Då var han anställd som tillförordnad kommunikationschef. Kjell-Arne var en omtyckt och kunnig person och representerade ofta SLU i olika organ utanför SLU eller anlitad som moderator. 50 år efter det att Kjell-Arne började sina studier påbörjade hans dotter sina studier på Ultuna då hon kommit in på djursjukskötarprogrammet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation