SLU-nyhet

Snart drar årets kvalitetsdialoger igång

Publicerad: 03 september 2019

Under slutet av september till början av november genomförs årets kvalitetsdialoger inom utbildningen.

Forskarutbildningen granskas utifrån SLU:s kvalitetsområden 3 (utbildningens utformning, genomförande och resultat) och 4 (undervisning och handledning) och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå granskas följande program utifrån samtliga sex kvalitetsområden (se SLU:s ramverk för kvalitetsarbete inom utbildningen):

  1. Agronomprogrammet – ekonomi
  2. Ekonomi – hållbar utveckling
  3. Biologi och miljövetenskap
  4. Djursjukskötare
  5. Etologi och djurskydd
  6. Lantmästarprogrammet
  7. Trädgårdsingenjör – design
  8. Trädgårdsingenjör – odling
  9. Skogsmästarprogrammet

Precis som de två tidigare år som processen har genomförts (2017 och 2018) kommer forskarutbildningsrådet (FUR) och utbildningsnämnden (UN) att fastställa kvalitetsrapporter efter dialogerna. Dessa innehåller nämndernas bedömningar av utbildningarna samt i förekommande fall deras prioriteringar av identifierade utvecklingsåtgärder. Under våren 2020 kommer sådant som har uppmärksammats under kvalitetsdialogerna med utbildningarna att behandlas under kvalitetsdialoger med avdelningar inom universitetsadministrationen.

Under 2019 granskas även SLU:s kvalitetssäkringssystem av Universitetskanslers-ämbetet (UKÄ). Under våren lämnade SLU in en självvärdering och under hösten gör den av UKÄ utsedda bedömargruppen två platsbesök för att granska om och hur det som beskrivs i självvärderingen går till i praktiken.

Mer information om såväl SLU:s eget kvalitetssäkringsarbete som UKÄ-granskningen finns på medarbetarwebben: https://internt.slu.se/kvalitetssakring-utb

Relaterade sidor: