SLU-nyhet

SLU-studenter prisas för bästa examensarbete

Publicerad: 23 november 2018

Sara Holappa Jonsson, Jenny Dahl och John Granström har tilldelats Bo Rydins stipendium för bästa examensarbete.

Utmärkelsen ges årligen till de examensarbeten på mastersnivå som anses hålla högst naturvetenskaplig eller teknisk kvalitet inom områdena hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. För de förtjänstfulla arbetena tilldelas studenterna ett diplom samt 30 000 kr.

Sara Holappa Jonsson, jägmästarprogrammet: I examensarbetet arbetet utvärderar Sara Holappa Jonsson en ny metodik som syftar till att öka noggrannheten i de prognoser som görs av egenskaperna hos den råvara som faller ut vid avverkning av ett skogsbestånd. Till exempel visar Holappa Jonsson att det med mycket hög precision går att förutsäga hur stor andel kärnved som stockarna från ett visst bestånd i genomsnitt kommer ha. Förbättrade prognoser av kärnvedsinnehåll och andra egenskaper ger viktig information för att kunna välja ut och styra mest lämplig råvara till tillverkningen av olika skogsindustriprodukter, och i förlängningen öka förädlingsvärdet.
Jenny Dahl, jägmästarprogrammet: Examensarbetet handlar om hur kollagret i marken påverkas när skogar i nordvästra Sverige som tidigare inte varit kalavverkade föryngringsavverkas för första gången. Arbetet kommer att ha särskilt stor betydelse för hur boreal skog kan skötas för att ytterligare bidra till klimatarbetet. Dahls examensarbete omarbetas nu för att publiceras i högrankad vetenskaplig tidskrift och dessutom kommer Dahl att antas som doktorand vid SLU.
John Granström, civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik: Examensarbetet belyser hur restprodukter från svensk skogsindustri kan användas för att uppnå Sveriges klimatmål genom att bidra med negativa utsläpp av växthusgaser. Resultaten visar hur implementering av "Carbon capture and storage" (CCS) kan bidra till att göra fjärrvärmeproduktion klimatpositivt på systemnivå.

Om Bo Rydins Stiftelse: https://www.borydinfoundation.se/ 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation