SLU-nyhet

Kurser om kulturpräglade naturtyper

Publicerad: 03 april 2017

I en serie kurser med start sommaren 2017 kommer deltagarna få fördjupa sig i olika skötselformer av kulturpräglade naturtyper. De första kurserna är Torrmarksslåtter 20-21 juni, samt Våtmarksslåtter 31 augusti till 1 september.

- Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden, säger Tommy Lennartsson, på Centrum för biologisk mångfald, och en av de ansvariga för kurserna.

Centrum för biologisk mångfald gör därför tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet en ny satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, eller val av betesdjur eller fållindelning som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte.

- Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar, säger Anna Westin.

Vilka riktar sig kurserna till?

- Vi riktar oss till deltagare som arbetar på länsstyrelserna som naturvårds- och kulturmiljövårdshandläggare med förvaltning och skötsel, till exempel i natur- och kulturreservat, Natura 2000 områden och fornvårdsområden eller inom ramen för åtgärdsprogrammen för hotade arter. De kommer också från arbete med naturvård eller kulturmiljövård och har därmed förkunskaper inom biologi och/eller kulturhistoria samt erfarenhet av förvaltning.

Kurserna har olika teman och fokuserar på en naturtyp i taget, och de utformas i samarbete med länsstyrelser. Tanken och förhoppningen är att ny kunskap ska genereras under kursen, när kursdeltagarna träffar varandra och det uppstår diskussioner och erfarenhetsutbyte.

De två första kurserna är Torrmarksslåtter 20-21 juni i Östergötlands län, samt Våtmarksslåtter 31 augusti till 1 september i Örebros län.

Anmälan är öppen den 3 april till 1 maj.

Anmäl dig på www.slu.se/kulturpraglad_natur


Kontaktinformation