SLU-nyhet

SLU Urban Futures utlyser stödmedel till Formas utlysning ”Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande”

Publicerad: 15 december 2017

Nu kan du söka medel för att utveckla mång- och tvärvetenskapliga ansökningar till Formas utlysning “Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande”. Upp till fem ansökningar beviljas 50 000 kronor vardera.

Om utlysningen

Formas utlysning "Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande" innefattar två projektformer: 1) Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov, och 2) Forskningsprojekt med aktörer i fokus. Sista ansökningsdag är 28 februari 2018, kl 14.00.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning? 

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning avses forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinary integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinary inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är mång- eller tvärvetenskaplig.

Om ansökan och medel

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Endast anställda vid SLU kan söka medel och medlen måste användas inom SLU. Ansökningar på svenska* skickas in via detta formulär.

  • Sista ansökningsdag är den 12 januari 2018.
  • Beslut fattas den 17 januari 2018.

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning projektet:

  • Bidrar till utvecklingen av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU
  • Relaterar till SLU Urban Futures tematiska fokus (se nedan)
  • Innefattar finansiering av doktorander (prio 1) och post docs (prio 2)
  • Initierar nya samarbeten

SLU Urban Futures - Framtidens Städer

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform vars mission är att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom plattformens tematiska inriktning. Plattformens tematiska fokus är sociala, ekologiska och socio-ekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad-land och stad-omland.

*For applications in English: use this form.