Skötsel av vilt- och fiskpopulationer 120 hp

Senast ändrad: 18 december 2012

Master´s Programme, 120 credits

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter:
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete. (instruktioner, arbetsplanbetygskriterierbedömningsmall) (Instructions, workplan

Kursutbudet kan ändras under utbildningstidens gång.

Utbildningsplan antagna 2007-2009

bilaga 2: antagna 2007
bilaga 2: antagna 2008
bilaga 2: antagna 2009

Utbildningsplan antagna 2011-2014
bilaga 2: antagna 2010
bilaga 2: antagna 2011
bilaga 2: antagna 2012
bilaga 2: antagna 2013

 


Kontaktinformation