Ny sökning
TN0363

Enskilda avlopp och resursåtervinning

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0363 Enskilda avlopp och resursåtervinning, 5,0 Hp

On-site wastewater systems and resource recovery

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0001

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknologi/teknik, markvetenskap eller geovetenskap. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 15 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå.

Kunskaper motsvarande Engelska 6 samt svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för hantering av avlopp i enskilda anläggningar samt om hur resurserna i olika avloppsfraktioner kan nyttiggöras på ett säkert sätt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- analysera möjligheter för resursutnyttjande från avloppssystem i form av t.ex. växtnäring, vatten och energi,
- analysera hur olika teknikval påverkar hygienisk risk, miljöpåverkan och hållbarhet.
- beskriva olika principer, metoder samt mikrobiologiska och kemiska processer för småskalig hantering av avloppsvatten och avloppsslam, samt vanliga mål för sådan hantering.
- föreslå och översiktligt dimensionera småskaliga och resursåterförande system för avlopp.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll*

Kursen lägger fokus på småskaliga avloppssystems konstruktion och egenskaper, samt återanvändning av växtnäring, vatten och energi i olika system. Kursens tyngdpunkt ligger på system som är viktiga i Sverige men system som är viktiga i låginkomstländer behandlas också. Vid föreläsningar behandlas: naturnära jordbaserade system (markbädd och infiltration), enkla anaeroba reningssystem, källsorterande avloppssystem, våtmarker och rotzoner. Stor- och småskaliga processer för behandling och hygienisering av avloppsslam, fekalier och urin för säker återvinning ingår. Kraven på innehåll, koncentration, patogener, logistik, osv. vid återföring av avloppets växtnäring och/eller vatten till odling behandlas, liksom systemens påverkan på resurser och miljö.

*Genomförande*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier och inlämningsuppgift. Vid övningar tränas dimensionering av olika reningssystem och beräkning av systemens resurspåverkan. Kursen innehåller också studiebesök vid några småskaliga avloppssystem.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

- problemlösning
- kritiskt tänkande
- vetenskapliga metoder
- kreativitet.

Följande moment är obligatoriska: Övningsuppgifter och studiebesök.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna är skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Fordringar för godkänd kurs är godkänd skriftlig tentamen, godkänd inlämningsuppgift samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Denna kurs överlappar delvis med kursen "Säker näring i kretslopp", varför den sammanlagda poängen för den här kursen reduceras om flera av dem ingår i kursunderlaget till examen. Kursen ingår i teminsblocket "Uthålliga vatten- och avloppssystem" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: TN0320

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0363 Anmälningskod: SLU-20197 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%