Ny sökning
MX0137

Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska vara välbekant med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.

Information från kursledaren

Hej och välkommen!

I den här kursen ska vi jobba med tillämpningen av miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning genom projektarbete där ni i grupp tar fram en översiktlig MKB, samt seminarium där vi diskuterar olika skriftliga dokument och källor.

Vi kommer också att jobba med miljökommunikation med fokus på tillämpning genom Naturvägledning. Denna del omfattar föreläsningar, deltagande vid och genomförande av egna guidningar, samt en hemtentamen.

Det är viktigt att du deltar vid kursstart 1 december eftersom vi då bland annat kommer att gå igenom instruktionerna för MKB-projektet, som ni sedan börjar jobba med direkt efter helgen.

Med vänlig hälsning!

Mari Kågström, kursledare

Kursvärdering

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Naturvägledning och miljökommunikation

Interpretation – kommunikation som gör skillnad
Författare: Ham S (2013) CNV:s översättning 2018
Kommentar: Kap 1-5 t o m s 82 Se separat PDF på Canvas.

Praktisk interpretation – för guider i natur- och kulturarv
Länk: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/praktisk-interpretation---for-guider-i-natur--och-kulturarv/
Författare: Interpret Europe (2015) CNV:s översättning 2018

Naturvägledning som demokratiskt forum. I boken Skapa sammanhang
Länk: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/om-naturvagledning/skapa-sammanhang/
Författare: Caselunghe. E. & Hansen, H. (2012)

Att förstå naturvägledning som ett socialt samspel mellan vägledare och vägledd.
Författare: Hallgren, L
Kommentar: Se separat PDF på Canvas.

A New Commitment for the Visitor. I temanummer av Legacy: Interpreting Controversial Issues
Författare: Knapp. D. & Forist, B. (2014)
Kommentar: Se separat PDF på Canvas.

Naturvägledning i Norden - en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa. København: Nordiska Ministerrådet
Länk: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362567/FULLTEXT03.pdf
Författare: Sandberg, E. red (2019)
Kommentar: Kapitel 1 (sid 24-36), Kap 2 (sid 64-82); Kap 3 sid 142-167; Kap 4 sid 202-217 och 222-242 )

Miljöbedömning

Miljöbalken, främst 6 kap
Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Naturvårdsverkets övergripande vägledning om miljöbedömning
Länk: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/

EU kommissionens checklista avgränsning av miljöbedömning
Länk: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

Samråd Uppsala kommun

Tvärförbindelse Södertörn

Domstolsutlåtande

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0137 Anmälningskod: SLU-20178 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%