Ny sökning
MX0130

Miljö- och djuretik


  • Under kursen diskuteras frågor mot bakgrund av olika etiska utgångspunkter och i kontexten av SLUs verksamhetsområde. Denna kontext tydliggörs med hjälp av gästföreläsningar eller studiebesök. I kursen tränas också förmågan till kritisk diskussion, bland annat genom seminarier och skrivövningar.  • Miljö- och djuretiken behandlar frågor om hur människan bör förhålla sig till naturen och djuren. Denna kurs behandlar centrala begrepp för diskussionen om människans förvaltning och hållbara nyttjande av biologiska naturresurser. Exempel på sådana frågor är: Har naturen eller ekosystem ett egenvärde? Har djur rättigheter och hur kan de i så fall tolkas? Är det etiskt acceptabel att föda upp djur för köttproduktion? Kan det vara befogat att offra stora naturvärden för att åstadkomma ekonomiska vinster? Är det moraliskt riktigt att patentera grödor i utvecklingsländer? Har vi plikter gentemot framtida generationer? Ett idéhistoriskt perspektiv på miljö- och djuretikdebatten introduceras också.
Information från kursledaren

Hej! Här hittar ni betygskriterier och schema för kursen. Vi kommer att använda e-larningsystemet Canvas för all kommunikation framöver. Det är alltså i Canvas man ni kommer att hitta detaljerade instruktioner, läsanviningar, studieuppgifter och så vidare. För att komma åt Canvas måste man själv registrera sig på kursen. Det finns instruktioner om hur man gör här: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Välkomna!

PS: Om man vill gåt kursen men ännu inte anmält sig så är det fortfarande möjligt att göra det ("sen anmälan"). Läs om hur man gör här: https://student.slu.se/studier/anmalan-och-antagning/sen-anmalan/

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0130-30107 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0130

Läsåret 2021/2022

Miljö- och djuretik (MX0130-30275)

2022-02-18 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Miljö- och djuretik (MX0130-30278)

2021-02-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljö- och djuretik (MX0130-30284)

2020-02-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Miljö- och djuretik (MX0130-20049)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljö- och djuretik (MX0130-20151)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Miljö- och djuretik (MX0130-20146)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

3: Studenten redogör för några centrala problem i miljö- och djuretiken. Studenten kan beskriva huvuddragen i några viktiga miljö- och djuretiska teorier och karaktärisera några ingående begrepp. Studenten kan ange några för- och nackdelar för viktiga miljö- och djuretiska teorier. Studenten visar medvetenhet om problem (t.ex. vaghet) hos några ingående begrepp. Studenten diskuterar konkreta miljöetiska problem som presenterats under kursen och använder argument från kurslitteraturen, även i relation till jord- och skogsbruk Studenten presenterar sin ståndpunkt i en konkret miljö- eller djuretisk fråga och ger argument för den.

4: Studenten kan utförligt beskriva huvuddragen i några viktiga miljö- och djuretiska teorier. Studenten använder begreppen väsentligen korrekt. Studenten kan diskutera centrala för- och nackdelar för flera viktiga miljö- och djuretiska teorier. Studenten kan resonera kring definitioner och relevans av de ingående begreppen. . Studenten visar god förmåga att föra självständiga resonemang. Studenten visar förmåga att använda argumenten även på andra miljö- och djuretiska problem än de presenterade, särskilt i relation till jord- och skogsbruk. Studenten ger goda argument för sin ståndpunkt, anger möjliga motargument och bemöter dem.

5: Studenten kan utförligt beskriva huvuddragen i flera viktiga miljö- och djuretiska teorier. Studenten använder begreppen korrekt, konsekvent och med precision. Studenten kan konstruktivt och analytiskt relatera miljö- och djuretiska teorier och begrepp till varandra samt föreslå förändringar i miljö- och djuretiska teorier och begrepp mot bakgrund av styrkor och svagheter. Studenten kan konstruktivt analysera problem ur kurslitteraturen,resonera självständigt, och kan använda andra vetenskapliga texter för att styrka argumentationen särskilt i relation till jord- och skogsbruk. Studenten anger och bemöter utförligt möjliga motargument. Studenten resonerar kring konsekvenserna av ståndpunkten även med hjälp av hypotetiska exempel.

Litteraturlista

Torpman, O. Miljöetik: Från problem till lösning. Studentlitteratur 2017. ISBN 9789144107738.

Fischer, B. Animal Ethics: A Contemporary Introduction. Routledge 2021. ISBN 9781138484436.

Ytterligare online-artiklar eller handouts kan tillkomma.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0130 Anmälningskod: SLU-30107 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 33%