Ny sökning
MX0130

Miljö- och djuretik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0130

Läsåret 2021/2022

Miljö- och djuretik (MX0130-30275)

2022-02-18 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Miljö- och djuretik (MX0130-30278)

2021-02-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljö- och djuretik (MX0130-30284)

2020-02-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Miljö- och djuretik (MX0130-20049)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljö- och djuretik (MX0130-20151)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Miljö- och djuretik (MX0130-20146)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

MX0130 Miljö- och djuretik, 7,5 Hp

Environmental and animal ethics

Ämnen

Husdjursvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge deltagarna en orientering om miljö-och djuretiska frågor med särskilt fokus på deras relevans i jord- och skogsbruk.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Redogöra för centrala problem i miljö- och djuretik

- Beskriva centrala begrepp och teorier i miljöetiken och djuretiken

- Reflektera över och analysera dessa begrepps och teoriers styrkor, svagheter och problem

- Diskutera miljö- och djuretiska problem särskilt i relation till jord- och skogsbruk

- Formulera en egen ståndpunkt i ett miljö- eller djuretiskt problem och argumentera för den

Innehåll

- Under kursen diskuteras frågor mot bakgrund av olika etiska utgångspunkter och i kontexten av SLUs verksamhetsområde. Denna kontext tydliggörs med hjälp av gästföreläsningar eller studiebesök. I kursen tränas också förmågan till kritisk diskussion, bland annat genom seminarier och skrivövningar.- Miljö- och djuretiken behandlar frågor om hur människan bör förhålla sig till naturen och djuren. Denna kurs behandlar centrala begrepp för diskussionen om människans förvaltning och hållbara nyttjande av biologiska naturresurser. Exempel på sådana frågor är: Har naturen eller ekosystem ett egenvärde? Har djur rättigheter och hur kan de i så fall tolkas? Är det etiskt acceptabel att föda upp djur för köttproduktion? Kan det vara befogat att offra stora naturvärden för att åstadkomma ekonomiska vinster? Är det moraliskt riktigt att patentera grödor i utvecklingsländer? Har vi plikter gentemot framtida generationer? Ett idéhistoriskt perspektiv på miljö- och djuretikdebatten introduceras också.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänt aktivt deltagande i seminarier med genomförda förberedelseuppgifter.Obligatoriska moment: Seminarier, inklusive skriftliga förberedelseuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtproduktionsekologi

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0130 Anmälningskod: SLU-30107 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 33%